Sökning: "förväntningar"

Visar resultat 1 - 5 av 143 uppsatser innehållade ordet förväntningar.

 1. 1. Utvärdering av investeringar i IT-system - Hur kunder till LogTrade utvärderar sina investeringar i TA-system

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Robin Persson; Anna Chudinovich; [2019]
  Nyckelord :TA-system; IT-investeringar; utvärdering; värderingsmetoder; nytta; IT investments; evaluation; valuation methods; benefits;

  Sammanfattning : Marknaden för IT-system har växt kraftigt under de senaste årtiondena vilket även har lett till att olika system för transportadministration har utvecklats. Allt fler företag väljer att investera i TA-system för att underlätta den dagliga verksamheten och förenkla transportrelaterade affärsprocesser. LÄS MER

 2. 2. Ett otydligt läroplansmål? : Förskollärares förståelse av läroplansmålet om att motverka traditionella könsmönster och könsroller

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Cecilia Boström; Maja Brunner; [2019]
  Nyckelord :Läroplanenkönsmönster; könsroller; tolkningsrepertoar; konstruktion; retorik; socialkonstruktionism; diskursanalys; diskurspsykologi; förskollärare;

  Sammanfattning : Vi lever idag i en värld där jämställdhetsfrågan är omtalad, och där brister inom detta upptäcks redan i hur det arbetas i förskolan. Pojkar och flickor får olika förutsättningar redan från att de är barn i förskolan på grund av förväntningar och föreställningar som finns på kön. LÄS MER

 3. 3. Kontrasterande roller : En hermeneutisk studie om kvinnors upplevelse av sin roll på en mansdominerad datavetenskaplig högskoleutbildning

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Hanna Stendahl; Alexandra Lind; [2019]
  Nyckelord :Datavetenskaplig högskoleutbildning; dramaturgiska perspektivet; hermeneutik; kvinnors upplevelse; mansdominerad; roll;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur kvinnor upplever sin roll på en mansdomine- rad datavetenskaplig högskoleutbildning. Datoriseringens framväxt i dagens- och framtidens samhälle kräver fler individer med kompetens inom det datavetenskapliga området. LÄS MER

 4. 4. Är matematiken till för alla? : En litteraturstudie om könssegregerad matematikundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Moa Gustafsson; Matilda Bergström; Hampus Thorman; [2019]
  Nyckelord :Genus; förväntningar; agerande; matematik; socio-matematiska normer; socialkonstruktionism;

  Sammanfattning : Den systematiska litteraturstudien som genomförts beskriver sambandet, utifrån ett genusperspektiv, mellan de tre variablerna lärares förväntningar, agerande och dess påverkan på eleverna inom matematikundervisningen. Studien belyser skillnaderna som finns mellan variablerna och elevernas kön. LÄS MER

 5. 5. Bidrar plastpåsar till negativ varumärkesimage? : En studie om konsumentuppfattning och miljövänliga attribut i grön marknadsföring

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Julia Nilsson Ringi; Robyn Coffey; [2019]
  Nyckelord :Miljövänliga attribut; uppfattning; grön marknadsföring; värderingar; förväntningar; behov; marknadskommunikation; digitalisering; grön konsument; value-action- gap; varumärkeslojalitet;

  Sammanfattning : Teoretiskt bidrag: Studien ger en samtida bild av hur konsumenten påverkas av miljövänliga attribut hos produkter i hens uppfattning av varumärken. Problemformulering: Hur påverkar försäljning av plastpåsar konsumentens varumärkesimage? Syfte: Syftet med studien är att förklara relationen mellan konsumentens värderingar, konsumtion och benägenhet att välja miljövänliga attribut. LÄS MER