Sökning: "folkbokföring"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade ordet folkbokföring.

 1. 1. Att vara skattskyldig i Sverige? - En beskrivning av skattesystemets utveckling med utgångspunkt i fysiska personers beskattning i Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Amanda Olsson; [2023]
  Nyckelord :Skatterätt; Rättshistoria; Internationell individbeskattning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sedan kommunalskattelagen (1928:379), KL, infördes år 1928, har oinskränkt skattskyldighet för fysiska personer förelegat vid bosättning eller vid stadig-varande vistelse i Sverige. Stadigvarande vistelse har inte definierats i lagtext, men den allmänna uppfattningen har sedan 1928 varit en vistelse överstigande sex månader. LÄS MER

 2. 2. Administrativ enkelhet eller transpersoners rättigheter? : En kritisk textanalys av statens hantering av folkbokföringssystemets tekniska begränsningar gällande registrering av kön och transpersoners behov av förändring

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Mire Åsell; [2022]
  Nyckelord :Biopolitik; folkbokföring; personnummer; juridiskt kön; tekniska begränsningar; administrativt våld; transperson; ickebinär.;

  Sammanfattning : This study is an idea-critical analysis of the Swedish state´s proposed handling of trans citizens need of a correct gender marker in relation to the administrative barriers in the population registration regarding legal gender markers. In 1972 Sweden was the first country in the world to form a Gender Recognition Act. LÄS MER

 3. 3. Våldsutsatta kvinnor – gömda och glömda? Ett synliggörande av vilket rättsligt skydd som finns att tillgå när en kvinna utsätts/utsatts för våld i nära relation, samt en genusrättsvetenskaplig utredning av om, och hur samma skydd skulle kunna förändras genom användande av rätten som verktyg i syfte att uppnå jämställdhet.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sandra Lundin; [2021-02-03]
  Nyckelord :Gömda kvinnor; Våld; Våldsutsatt; Våld i nära relation; Straffrätt; Brottmål; Rättstrygghet; Rättsligt skydd; Kontaktförbud; Skyddade personuppgifter; Skyddad folkbokföring; Fingerade personuppgifter; Skyddade boenden; Fri- och rättigheter; Rätten till personlig frihet och säkerhet; Rätten till skydd för privat- och familjeliv; Jämställdhet; Jämställdhetsprincipen; Genusrättsvetenskap; Genussystemet; Makt; Manlig överordning; Fotboja; Elektronisk intensivövervakning; Elektronisk övervakning;

  Sammanfattning : Mäns våld mot kvinnor konstateras vara ett allvarligt samhälls-, demokrati- och jämställdhetsproblem. För att underlätta förståelsen av vad uppsatsen är tänkt att synliggöra så utgår jag från den underjordiska rörelsen ”Gömda kvinnor”. Dessa gömda kvinnor upplever att de lever frihetsberövade medan deras förövare går fria. LÄS MER

 4. 4. En tematisk analys av Skatteverkets chatbot utifrån den statliga värdegrunden

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Niki Samakovlis; Adam Särnell; [2021]
  Nyckelord :Chattbot; Skatteverket; Den statliga värdegrunden.;

  Sammanfattning : Som statligt anställd på en svensk myndighet ska ens arbete genomsyras av demokratiska värderingar enligt den statliga värdegrunden. Skatteverket har sedan 2018 använt sig av en digital medarbetare i form av chatboten Skatti som svarar på vanliga frågor om folkbokföring och inkomstdeklarationer. LÄS MER

 5. 5. Moderskapet i svensk rätt – hänger fastställelsetalan om moderskap samman med rättsordningen i övrigt?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Veronica Westergård; [2020]
  Nyckelord :familjerätt; processrätt; fastställelsetalan; moderskap; moderskapsfastställelse; moderskapspresumtionen; koherens; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Att vara mor till ett barn ger omfattande rättsverkningar såsom vårdnad, förmynderskap och arv. Det rättsliga moderskapet bestäms i svensk rätt av moderskapspresumtionen och är inte lagfäst annat än undantagsvis. LÄS MER