Sökning: "folkhälsa aktörer"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden folkhälsa aktörer.

 1. 1. Hinder och möjligheter till fysisk aktivitet för personer med funktionsnedsättning - tillgänglighetsanpassning av idrottslokaler

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för folkhälso- och idrottsvetenskap

  Författare :mattias pousard; Martin Greb; [2022]
  Nyckelord :Funktionsanpassning; paraidrott; idrottsanläggning; folkhälsa;

  Sammanfattning : Bakgrund: Personer med en funktionsnedsättning har länge varit den grupp som utför minst fysisk aktivitet och står därmed i risk att drabbas av de sjukdomar som denna avsaknad av rörelse leder till. Syfte: Med detta i åtanke utfördes denna studie för att undersöka hur lokaler anpassas för att förbättra tillgängligheten i fysisk aktivitet för personer med funktionsnedsättning. LÄS MER

 2. 2. ¨Samhällsplanering är jätteviktigt för hälsan då det påverkar hur jag väljer att röra på mig¨ : en kvalitativ studie om hur samhällsplaneringen påverkar vuxnas fysiska aktivitet och trygghet i Trelleborgs kommun.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Stephanie Renfro; [2021]
  Nyckelord :Community planning; health promotion; physical activity; public health; safety; Folkhälsa; fysisk aktivitet; hälsofrämjande arbete; samhällsplanering; trygghet;

  Sammanfattning : Inledning: Samhällsplanering är i Sverige en stor anledning till att fysisk inaktivitet, övervikt och fetma har ökat i befolkningen. Den dagliga motionen har minskat avsevärt eftersom samhället är utformat så att individer inte ska behöva anstränga sig fysiskt. LÄS MER

 3. 3. Planering för folkhälsa – ska vi gå eller är vi ute och cyklar? : Hur aktörer i Stockholmsregionen beaktar hälsoperspektivet och hälsoekonomi i planeringsprocesser

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Frida Simensen; Anders Wahlström; [2021]
  Nyckelord :Folkhälsa; folkhälsoperspektivet; gång- och cykelplanering; samhällsplanering; hälsoekonomi; aktivt resande;

  Sammanfattning : Denna studie har utgått från att samhällsplaneringen, genom gång- och cykelplanering, kan bidra mer till att öka nivån av fysisk aktivitet och därmed bidra till förbättrad folkhälsa. Syftet med studien har varit att undersöka hur folkhälsoperspektivet och hälsoekonomi idag tas i beaktning och influerar aktörer som arbetar med gång- och cykelsatsningar i Stockholmsregionen. LÄS MER

 4. 4. Fokus på Folkhälsa! : - ett förbättringsarbete och en studie om införande av befolkningsinriktade hälsofrämjande insatser

  Master-uppsats, Jönköping University/HHJ. Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd

  Författare :Helen Unberg Askebro; [2021]
  Nyckelord :area responsibility; health promotion; population-oriented; primary care; work tools; arbetssätt; befolkningsinriktat; hälsofrämjande; områdesansvar; primärvård;

  Sammanfattning : Region Uppsala utvecklar ett arbetssätt för vårdcentraler kallat "Geografiskt hälsouppdrag" för att arbeta med hälsofrämjande insatser för grupper i befolkningen. Detta innebär att en ny yrkesroll "hälsosamordnare" arbetar inom ett geografiskt område, oftast en hel kommun, med att planera och genomföra hälsofrämjande insatser med andra aktörer. LÄS MER

 5. 5. Vaccination : Införandet av lagstiftning om obligatorisk vaccination i Sverige

  Kandidat-uppsats, Enskilda Högskolan Stockholm/Högskolan för mänskliga rättigheter

  Författare :Michelle Marand; [2020]
  Nyckelord :Vaccination; Obligatorisk vaccination; Rättigheter; Mänskliga rättigheter; Barnets rättigheter; Kroppslig integritet; Hälsa; Utbildning; Samtycke; Sekretess;

  Sammanfattning : Våren 2019 inkom det motioner till Svenska Riksdagen angående förslag gällande införandet av lagstiftning om obligatorisk vaccination. Utifrån detta kommer uppsatsen genom en fiktiv argumentationsanalys behandla ämnet ur ett rättighetsperspektiv, med fokus på tre rättigheter; rätten till hälsa, rätten till kroppslig integritet samt rätten till utbildning. LÄS MER