Sökning: "folkhälsoproblem rökning"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden folkhälsoproblem rökning.

 1. 1. Påverkan av rökrestriktioner och Covid-19 pandemin på kvinnliga rökare

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskaper (HOV)

  Författare :Suzana Stojiljkovic Jovanovic; [2021]
  Nyckelord :Covid-19; kvinnliga rökare; restriktioner; rökning; tobak.;

  Sammanfattning : Rökning är en av de främst förebyggbara riskfaktorer och en av de största folkhälsoproblem, den omfattas av Agenda 2030 och svensk folkhälsopolitik. Covid-19 är virus som sprider sig väldigt snabbt över hela världen och är deklarerad till pandemin som pågår fortfarande. LÄS MER

 2. 2. Ungdomar med ADHD – välmående, relationer och missbruk

  Magister-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Charlotte Agergård Kareliusson; [2017]
  Nyckelord :Attention-Deficit Hyperactivity Disorder; Elevhälsovård; Relationer; Mående; Missbruk;

  Sammanfattning : Diagnosen Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) är en av de vanligaste diagnoserna inom sitt område. ADHD är en riskfaktor för flera folkhälsoproblem såsom missbruk, kriminalitet och psykisk ohälsa, varför diagnosen bör mötas av tidiga, hälsofrämjande och preventiva insatser samt stöttning till både individen och individens närstående. LÄS MER

 3. 3. Distriktssjuksköterskans roll vid tobaksavvänjning : ur ett hållbarhetsperspektiv

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Elin Jamali Zadeh; Josefine Nadolski; [2015]
  Nyckelord :district nurses; tobacco cessation; primary health care; sustainable development; smoking; distriktssjuksköterska; tobaksavvänjning; primärvården; hållbar utveckling; rökning;

  Sammanfattning : Tobakskonsumtion är ett folkhälsoproblem och tobaksförebyggande arbete är en viktig del i arbetet för att främja en hållbar utveckling. Distriktssjuksköterskor inom primärvården har en betydande roll i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet inom tobaksavvänjning. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskans primärpreventiva metoder för att uppmuntra till livsstilsförändringar hos patienter med risk för hjärt- och kärlsjukdom : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Markus Norlén; Stefan Persson; [2015]
  Nyckelord :lifestyle change coronary heart disease registered nurse primary prevention methods literature study; livsstilsförändringar hjärt- och kärlsjukdomar sjuksköterska primärpreventiva metoder litteraturstudie;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärt- och kärlsjukdomar är ett globalt växande folkhälsoproblem som dessutom är en ekonomisk last på samhället. Forskning har uppskattat att majoriteten av dödsfall kommer att bero på hjärt- och kärlsjukdomar vid år 2030. LÄS MER

 5. 5. Självskadebeteende i relation till andra riskbeteenden : Enkätstudie bland flickor i årskurs 9 och år 2 på gymnasiet i Sörmlands län

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Karolina Antonsson; [2013]
  Nyckelord :Empowerment; Public health; Dangerous behaviors; Deliberate self-harm; Mental illness; Empowerment; Folkhälsa; Riskbeteende; Självskadebeteende; Psykisk ohälsa;

  Sammanfattning : Ohälsa bland ungdomar i Sverige inkluderar flera typer av folkhälsoproblem där psykisk ohälsa ökar och drabbar allt fler, vilket bland annat tar sig uttryck i självskadebeteende. Denna uppsats behandlar relationen mellan självskadebeteende och andra riskbeteenden utifrån datamaterialet kopplat till Liv & Hälsa ung i Sörmland. LÄS MER