Sökning: "folkhälsovetenskapligt perspektiv"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden folkhälsovetenskapligt perspektiv.

 1. 1. Vilka tecken uppvisar de yngstabarnen som utsatts för våld av enprimär omsorgsgivare? : En systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :August Mikaelsson Pfeil; [2022]
  Nyckelord :Våld mot barn; tecken; signaler; symtom; primär omsorgsgivare; systematisk litteraturstudie;

  Sammanfattning : Våld mot barn är ett allvarligt folkhälsoproblem och de yngsta barnen är en särskilt utsatt åldersgrupp. Inom forskningen om det förebyggande arbetet framhålls betydelsen av den tidiga identifikationen av våldet. LÄS MER

 2. 2. Alla människor förtjänar goda möjligheter till psykisk hälsa : En kvalitativ studie om olika offentliga och ideella aktörers erfarenheter av att främja psykisk hälsa bland HBTQI-personer

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Julia Glifberg Wenngren; [2022]
  Nyckelord :Health promotion; LGBTQI; Mental health; Qualitative study; HBTQI- personer; Hälsofrämjande arbete; Kvalitativ studie; Psykisk hälsa;

  Sammanfattning : Ojämlikhet i hälsa är ett omfattande folkhälsoproblem. Somliga gruppers hälsotillstånd riskeras i större utsträckning än andra. LÄS MER

 3. 3. Handhygien på kommunala gruppbostäder : Analys av en självskattningsenkät

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Julia Silfwerbrand; [2021]
  Nyckelord :Hand hygiene; healthcare associated infections; spread of infection; group housing; health literacy; Handhygien; vårdrelaterade infektioner; smittspridning; gruppboende; Health literacy;

  Sammanfattning : Introduktion: En god handhygien utgör grunden för att minska smittspridning av smittsamma sjukdomar. Vårdrelaterade infektioner kostar samhället mycket rent ekonomiskt och i lidande för den enskilde. LÄS MER

 4. 4. Coronapandemins frammars : En kvalitativ studie om Covid- 19 pandemins effekter på arbetsliv och hälsa

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Frida Lillbacka; [2021]
  Nyckelord :Covid- 19; distance working; Sense of coherence; work-life balance; work-life digitalization.; Arbets- och livsbalans; Covid-19 pandemin; digitaliserat arbetsliv; distansarbete; känsla av sammanhang;

  Sammanfattning : Arbetsmiljö och arbetsförhållanden utgör centrala bestämningsfaktorer för individers hälsa och välbefinnande, både inom arbetslivet och utanför. Medarbetarnas hälsa, välbefinnande och arbetsprestation påverkas vidare av såväl kontextuella faktorer och arbetsförhållanden som av ledarskapet ledarskapsstil. LÄS MER

 5. 5. Äldre kvinnors och mäns upplevelser av depression – En systematisk litteraturstudie med ett folkhälso- och genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Anna Lundquist; [2020-04-21]
  Nyckelord :depression; äldre; upplevelse; genus; folkhälsa; depression; aged; experience; gender; public health;

  Sammanfattning : Bakgrund: Äldre personers livslängd har ökat, vilket medför en större äldre befolkning än tidigare. Enligt en svensk studie är sannolikheten att någon gång drabbas av depression cirka 30 procent för kvinnor och cirka 20 procent för män. Forskningen rörande äldre personers upplevelser av depression är begränsad. LÄS MER