Sökning: "folkmusic"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet folkmusic.

 1. 1. Bordunbaserad Vallåtsmusik

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Tobias Karlehag; [2018-07-31]
  Nyckelord :Bordun; Vallåt; Lockrop; Folkmusik; Minimalism;

  Sammanfattning : Syftet med det här arbetet är att undersöka om de går att översätta ett tonspråk från en genrertill en annan med ursprunget fortfarande igenkännbart . Att låta två musikstilar mötas i enfusion och se vad som består och vad det nya blir, hur det låter. LÄS MER

 2. 2. Från fiol till vibrafon : Att spela svensk folkmusik på ett för genren främmande instrument

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

  Författare :Sofia Tåhlin; [2018]
  Nyckelord :Traditional music; folkmusic; vibraphone; cultural tools; sociocultural theory; decentered master-learning; Gehörsmusik; folkmusik; vibrafon; kulturella redskap; sociokulturellt perspektiv; decentrerad mästarlära;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka min lärandeprocess när jag på det melodiska slagverksinstrumentet vibrafon studerar in tre folkmusiklåtar på gehör utifrån ljudinspelningar. Den teoretiska utgångspunkten för studien är det sociokulturella perspektivet och den decentrerade mästarläran. LÄS MER

 3. 3. Folkmusik i grundskolan - en kartläggning av undervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Rasmus Krohn; [2017]
  Nyckelord :Svensk folkmusik; Kartläggning av undervisning; Svensk folkmusik undervisning i grundskolan; Utbildningsvetenskap; Musikpedagogik; Swedisk folkmusic; Survey of teaching; Swedish folkmusic education in elementary school; Educational Science; Music Education; Social Sciences; Performing Arts;

  Sammanfattning : Detta arbete kartlägger hur musiklärare undervisar i svensk folkmusik i grundskolan. I kapitlet om tidigare forskning berörs begreppet folkmusik samt folkmusikens historia och hur den ser ut idag, där ryms också ett avsnitt om genrens repertoar. Metoderna för undersökningen består av en kvantitativ enkät samt en fördjupande intervju. LÄS MER

 4. 4. Dudeladi vadå? : En studie i hur olika sångpedagoger, inom svensk folkmusik, använder sig av "trall" i sin undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier

  Författare :Marika Appelholm; [2016]
  Nyckelord :Trall; folk-song; singing-teacher; folk-music; singing-technique; musical learning; socio-cultural perspective; Trall; folksång; sångpedagog; folkmusik; sångteknik; musikaliskt lärande; sociokulturellt perspektiv  ;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur sångpedagoger inom genren ”svensk folklig sång” använder trall i sin undervisning och om de eventuellt använder den som ett redskap för att förbättra sångteknik. Tre kvalitativa intervjuer med sångpedagoger ligger till grund för undersökningen och ett sociokulturellt perspektiv har varit teoretisk utgångspunkt. LÄS MER

 5. 5. Ensembleledning i folkmusik: Lärares syn på arbetet med blandade ensembler

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Lina Nordin; [2012]
  Nyckelord :Ensemble; folkmusic; instrument; folkmusic ensemble; ensemble method; discretionary power; folkmusik; folkmusikensemble; ensembleledning; folkmusikmetodik; handlingsutrymme; Performing Arts;

  Sammanfattning : Title: Teachers’ thoughts of ensemble leading in folk music with mixed instrument groups. The research question is: How do some experienced teachers describe what is important with their work as a teacher in a folkmusic ensemble? The 5 main themes being asked about are folkmusic and folkmusic ensemble as a method, what is important for teaching in folk music ensemble concerning aim and goals, methods in relation to harmony/melody, methods in mixed instrument groups, group dynamics. LÄS MER