Sökning: "folkrätt samer"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden folkrätt samer.

 1. 1. En hävdvunnen rätt - än sen? - Studie av begreppet "urminnes hävd" i svensk lagstiftning om renskötsel 1883 - 2006.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Sara Engström; [2017]
  Nyckelord :renskötselrätt; folkrätt; fastighetsrätt; rättshistoria; urminnes hävd; samer; rennäringslag; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker hur rättsfiguren ”urminnes hävd”, som enligt 1 § rennäringslag (1971:437) utgör grunden för samernas renskötselrätt, har hanterats i fem statliga utredningar om renskötande samers markrättigheter under perioden 1886 – 2006. Utredningarna betraktas som fem historiskt präglade uppfattningar om samers rätt, men inte som representationer av samtliga diskussioner som under tidsperioden förts i detta ämne. LÄS MER

 2. 2. Minerallagen vs. Folkrätten. Mineralexploatering på bekostnad av samernas rättigheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Anna Karlsson Wede; [2014]
  Nyckelord :rättshistoria; folkrätt; samer; minerallagen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Summary Sweden has repeatedly been criticized by the UN for not following international human rights law for indigenous peoples, in the case of Sweden, the Saami. The criticism include the Saami people's lack of influence on decisions affecting them. LÄS MER

 3. 3. Lappland, "lapparnas" land? : En analys av samernas fastighetsrättsliga och folkrättsliga markanspråk i norra Sverige

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Rättsvetenskap

  Författare :Anna Sellin; [2006]
  Nyckelord :Sami law; Land law; International law; land claims; Sami people; indigenous people; ethnic minorities; right of ownership; right to use; right of possession; time immemorial; custom; colonialism; Northern Sweden; Samerätt; fastighetsrätt; folkrätt; markanspråk; samer; Norrland; ursprungsbefolkning; etniska minoriteter; äganderätt; bruksrätt; besittningsrätt; urminnes hävd; sedvanerätt; kolonialism; nybyggare;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att, dels ur ett fastighetsrättsligt perspektiv, dels ett folkrättsligt perspektiv, utreda om Sveriges urbefolkning samerna kan sägas ha förvärvat en äganderätt till marken i Lappland enligt svensk rätt, eller om detta enbart handlar om en bruksrätt inkluderande renskötsel, jakt och fiske.Vad gäller det fastighetsrättsliga perspektivet har samerna haft en mycket stark fastighetsrättslig ställning på 1600- och 1700-talet. LÄS MER

 4. 4. Samernas rätt till land och vatten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Christine Widd; [2005]
  Nyckelord :Fastighetsrätt; Folkrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Frågan som rör samernas rätt till land och vatten och de frågor som är knutna härtill är ett ämne med stor komplexitet. Ämnet har varit föremål för diskussioner, åsikter och beslut ända sedan den svenska administrationen började intressera sig för de områden i norra Sverige där samerna bor. LÄS MER