Sökning: "folkrätt sedvanerätt"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden folkrätt sedvanerätt.

 1. 1. Asylrättens innebörd i internationell rätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Rebecca Sahlin Karlsson; [2019]
  Nyckelord :refugees right of asylum customary international law custom territorial right human rights ethics seek obtain; flyktingar asylrätt rätten till asyl sedvanerätt internationell sedvana folkrätt territoriell rätt mänskliga rättigheter söka erhålla etik sedvanebedömning;

  Sammanfattning : En av de mest politiskt omdebatterade frågorna i världen idag är hur ett land ska ställa sig till de migranter och människor på flykt som söker skydd inom landets gränser. Även inom juridiken finns olika uppfattningar av vad rätten till asyl verkligen innebär. LÄS MER

 2. 2. Targeted Killings - En rättsutredning om förhållandet till den internationella humanitära rätten

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Frida Danielsen; [2018]
  Nyckelord :targeted killings; folkrätt; internationell humanitär rätt; terrorism; drönare; international law; international humanitarian law; drones; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Targeted killing är en metod som används för att bekämpa internationell terrorism och metoden innebär avsiktligt dödande av en på förväg utvald individ. En del stater anser att metoden är rättfärdigad med hänvisning till olika internationella regelverk men metoden har ifrågasatts folkrättsligt. LÄS MER

 3. 3. Rätten till självförsvar mot icke-statliga aktörer: En utredning av rättsläget och granskning av om en sådan rätt bör erkännas

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Beatrice Gunnervall; [2018]
  Nyckelord :folkrätt; självförsvar; icke-statlig aktör; FN-stadgan; public international law; self-defence; non-state actor; UN Charter; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar frågan kring huruvida det finns en rätt till självförsvar mot icke-statliga aktörer på en annan stats territorium. Vidare utreds om en sådan rätt till självförsvar bör erkännas utifrån artikel 51 i FN-stadgans utformning, funktion och syfte. LÄS MER

 4. 4. Intervention med humanitärt syfte - en studie av omvärldens möjligheter i den humanitära katastrofen i Syrien

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Josefin Karlström; [2017]
  Nyckelord :Folkrätt; humanitära interventioner; R2P; rättsekonomi; rättssociologi; internationella relationer; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Under 1900-talet såg världen omfattande lidande bland mänskligheten i flera länder, vilka kulminerade i folkmord och massakrer under 1990-talet. Ett sätt som identifierades för att få ett slut på grymma brott var humanitära interventioner. LÄS MER

 5. 5. Misstanke om krigsbrott under asylprocessen - Om principen aut dedere aut judicare i svensk rätt och dess tillämpning på folkmordslagen (2014:406)

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Björn Schäfer; [2016]
  Nyckelord :criminal law; straffrätt; public international law; folkrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sverige har både ett intresse och en skyldighet att inte låta grova krigsbrottsförbrytare få uppehålla sig inom landets gränser utan att prövas straffrättsligt. Enligt reglerna i utlänningslagen kan en särskild situation uppstå då asylsökande som, genom att begå krigsbrott innan sin ankomst till Sverige, exkluderas från rätt till asyl men ändå inte kan återsändas på grund av att han eller hon riskerar att utsättas för tortyr eller dödsstraff. LÄS MER