Sökning: "folksuveränitetsprincipen"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet folksuveränitetsprincipen.

 1. 1. Utvecklingen av det allmännas skadeståndsansvar för överträdelser av grundläggande mänskliga rättigheter – från praxis till lag och framåt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Carla Zachariasson; [2019]
  Nyckelord :skadestånd; Europakonventionen; ideell skada; rättigheter; överträdelse;

  Sammanfattning : This thesis discusses the development of the state’s liability for non-pecuniary damages caused by violations of the basic human rights protected by the European Convention on Human Rights (ECHR). The thesis identifies and critically discusses differences and similarities between the Supreme Court’s case law and the provision 3:4 in the Swedish Tort Law (skadeståndslagen 1972:207), which regulates the state’s liability for violations of the ECHR since the 1st of April 2018. LÄS MER

 2. 2. Delegation av normgivningsmakt i ljuset av folksuveränitetsprincipen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Hanna Nylund; [2017]
  Nyckelord :Förvaltningsrätt; statsrätt; konstitutionell rätt; normgivning; delegation; Law and Political Science;

  Sammanfattning : En stor del av normgivningen beslutas inte av riksdagen, utan istället av regering och myndigheter. Denna uppsats handlar därför om de möjligheter till delegation av normgivningsmakt som finns i 8 kap. RF. LÄS MER

 3. 3. Normalstraffet för mord - En konstitutionell analys avseende Högsta domstolens befogenheter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Emelie Mik; [2016]
  Nyckelord :Rättsvetenskap; statsrätt; mord; påföljd; folksuveränitetsprincipen; legalitetsprincipen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The paper examines if the Supreme Court, by not following the legislator´s intentions regarding what the normal penalty for murder should be, has exceeded its powers under the Instrument of Government. Normal penalty refers to the penalty that the courts proceed from when deciding the penal value. LÄS MER

 4. 4. Normprövning i Uruguay och Sverige - En konstitutionell rättssäkerhet för den enskilde? : En studie av den konkreta efterhandskontrollen i ett komparativrättsligt perspektiv.

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Elizabeth Szilagyi; Sandra Salloum; [2015]
  Nyckelord :Normprövning; Lagprövning; Rättssäkerhet; RF 11:14; Rättsstatlighet; Legalitetsprincipen; Folksuveränitetsprincipen; Demokratiprincipen; Maktedlning; Likabehandlingsprincipen; Sverige; Uruguay; Revisión judicial; Estado de derecho; Soberanía popular; Democracia; División de poderes; Suecia; Uruguay;

  Sammanfattning : Föreskrivs normprövningen i Uruguay och Sverige för att leva upp till rättsstatlighetens krav eller visar det på ett verklig skydd av de konstitutionella rättigheterna? Vårt syfte med denna uppsats har varit att beskriva Uruguays och Sveriges regelverk vad gäller den konkreta efterhandskontrollen av rättsreglers grundlagsenlighet samt att bedöma huruvida tillämpningen av den konkreta efterhandskontrollen ger ett rättsskydd för den enskilde. Vi har under arbetets gång presenterat båda systemen vad gäller den konkreta efterhandskontrollen ur ett komparativt perspektiv, för att på så sätt kunna identifiera och förklara de skillnader och likheter som föreligger. LÄS MER

 5. 5. Andra kapitlet regeringsformen, ideellt skadestånd, konstitutionalism och folksuveränitet.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Karl Nyström; [2015]
  Nyckelord :Skadeståndsrätt; Statsrätt; Regeringsformen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar möjligheterna för enskilda att erhålla ideellt skadestånd av det allmänna vid överträdelse av fri- och rättigheterna i andra kapitlet regeringsformen. Utredningen sker till stor del genom en analys av NJA 2014 s. LÄS MER