Sökning: "fonder avgift"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden fonder avgift.

 1. 1. Vad får man för pengarna? - En studie av svenska aktiefonder och deras avgifter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Vilhelm Borelius; [2018]
  Nyckelord :Fondavkastning; Fondavgift; Sharpekvot; Jensens alfa; CAPM; Business and Economics;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att utreda eventuella samband mellan avgifterna hos aktiefonder med svensk exponering och deras riskjusterade avkastning. Utredningen görs genom att beräkna de utvalda fondernas Sharpekvot och Jensens alfa från deras NAV-kurs på veckobasis med återinvesterad utdelning, där NAV-kursen inkluderar avdrag för fondavgift. LÄS MER

 2. 2. Skapar aktiv förvaltning meravkastning? En empirisk studie av aktiv förvaltning inom premiepensionssystemet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Daniel Mohall; [2017]
  Nyckelord :active share; tracking error; aktiv förvaltning; premiepensionssystemet; Business and Economics;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen studerar hur aktiv förvaltning förhåller sig till avkastning och avgifter inom det svenska premiepensionssystemet. Som mått på aktiv förvaltning har framförallt active share men även tracking error använts. LÄS MER

 3. 3. Hållbara Investeringar: Ett Vinnande Koncept? : En kvantitativ studie om sambandet mellan hållbarhet och fondavgifter.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Linnea Brännström; Matilda Åberg; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Klimatförändringar, oetiskt förfarande och social ansvarslöshet bidrar till en sämre värld och visar vikten av att arbeta för ett hållbart samhälle. En essentiell faktor för ändamålet är att styra kapitalflöden till hållbara verksamheter. LÄS MER

 4. 4. Aktiv och passiv fondförvaltning på den svenska marknaden : en kvantitativ studie om fonders avgift och avkastning

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Amanda Finskas; Mikaela Westerback; [2016]
  Nyckelord :Active fund management; passive fund management; equity funds; management fees; risk - adjusted returns; benchmark index.; Aktiv fondförvaltning; passiv fondförvaltning; aktiefonder; förvaltningsavgift; riskjusterad avkastning; jämförelseindex;

  Sammanfattning : Background: In Sweden one of the most common ways of saving money is through funds and investors have many options to choose between. It depends on the risks you are willing to take, the expected return and size of management fees. The fees charged by the management company varies a lot depending on if the funds are managed actively or passively. LÄS MER

 5. 5. Premiepensionssparandet : En studie om olika faktorers betydelse och deras koppling till pensionssparandet inom premiepensionen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Nathalie Martio Cömert; Amanda Kihlman; [2016]
  Nyckelord :Sveriges Pensionssystem; Premiepensionen; Pensionssparande; Fondutbud; AP7 Såfa;

  Sammanfattning : Pensionen är idag ett aktuellt och omdebatterat ämne som berör hela den svenska befolkningens framtid. I och med att Sveriges pensionssystem reformerades år 1999 försköts ett större ansvar till den enskilda pensionsspararen, men det innebar även att den enskilda pensionsspararen fick ett större inflytande över sitt pensionssparande. LÄS MER