Sökning: "fonemisk medvetenhet"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden fonemisk medvetenhet.

 1. 1. Fonologisk medvetenhet som redskap för läsinlärning : Didaktiska implikationer och lärares kunskaper

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Andrae Ester; Caroline Wenström; [2018]
  Nyckelord :fonologisk medvetenhet; fonemisk medvetenhet; läsinlärning; förskoleklass; grundskolans tidigare år; didaktiska implikationer;

  Sammanfattning : Fonologisk medvetenhet är grundläggande för avkodning och därmed för läsinlärning. Lärare behöver kunskaper inom fonologisk medvetenhet samt hur undervisning ska utformas för att främja elevers fonologiska medvetenhet. LÄS MER

 2. 2. Fonemisk medvetenhet i förskolan. : En studie om hur pedagoger i förskolan arbetar med fonemisk medvetenhet.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Anna-Carin Hallberg Österberg; [2018]
  Nyckelord :Phonemic Awareness; Pre-School; Pre-School Teacher; Zone of Proximal Development; ZPD; Self Esteem; Fonemisk medvetenhet; fonologisk medvetenhet; förskola; förskollärare; proximal utvecklingszon; ZPD; självkänsla;

  Sammanfattning : Language development is a part of what pre-school teachers are supposed to teach children in pre-school and reading books, singing songs and rhyming is something that goes on although it isn’t always thought of how or why it is done. Phonological awareness, as just mentioned, is something that pre-school teachers work with on an everyday basis. LÄS MER

 3. 3. Möjligheter och hinder att arbeta språkutvecklande i förskoloaklass : Med fokus på fonologisk medvetenhet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet

  Författare :Christina Pettersson; [2018]
  Nyckelord :Phonological awareness; preschool; reading disabilities Language awareness; decoding; language games; exercise programs; reading difficulties; pre-school class; special education; Språklig medvetenhet; fonologisk medvetenhet; läs och- skrivförberedd; avkodning; fonemisk medvetenhet; språklekar; intensivträning; lässvårigheter; förskoleklass.;

  Sammanfattning : Thepurpose of my study is to investigate pedagogues experience of working methodsto promote linguistic phonological development in pre-school children whoselanguage development is weak. The aim is further tohighlight the obstacles and opportunities that the pedagogues in the studyconsider to aggravate and stimulate the work of language development inchildren with weak phonological awareness and how the organization's designaffects the teachers 'work in this area. LÄS MER

 4. 4. Intensivträning i avkodning : En interventionsstudie i åk 2

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Ingela Landin Larsson; [2017]
  Nyckelord :fonemisk medvetenhet; dyslexi; strukturerad läsning; Lukimat Spel Ett- Läsning; Läsinlärning i 7 steg;

  Sammanfattning : This study analyses the effects of a reading intervention using part of “Läsinlärning i 7 steg” and the computer game “Lukimat Spel Ett-Läsning” for phonemic and decoding training. Its focus was to investigate the effects on phonological awareness, letter-sound connection and decoding. LÄS MER

 5. 5. Fonemisk och multisensorisk läsinlärningsmetodik : En interventionsstudie i åk 1

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Sara Holgersson; [2016]
  Nyckelord :Fonologisk medvetenhet; avkodning; läs- och skrivsvårigheter; tidig intervention; intensivträning; FonoMix;

  Sammanfattning : This study analyses the effects of an intervention using "FonoMix Munmetoden" for phonemic and multisensory training. Its focus was studying the effects on phonological awareness, letter/sound connection, and decoding. LÄS MER