Sökning: "fonologisk analys"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade orden fonologisk analys.

 1. 1. Evidens i en komplex skolmiljö : Med Bornholmsmodellen som exempel

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Maria Ernekrans; [2022]
  Nyckelord :Evidensbaserad undervisning; evidens; Bornholmsmodellen; fonologisk medvetenhet; diskursanalys.;

  Sammanfattning : Skollagen föreskriver att all undervisning ska vila på en vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Skollagen beskriver däremot inte hur implementeringen av de vetenskapliga evidensens ska gå till och aktuella studier visar att den överföringen inte är oproblematisk. LÄS MER

 2. 2. Högläsning och boksamtal för att förbättra elevers språkutveckling : En litteraturstudie om lärares användning av högläsning i samband med boksamtal

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Hanna Sörberg; Jessie Nilsson; Emma Sjöstrand; [2022]
  Nyckelord :Högläsning; boksamtal; språkutveckling; literacy; yngre elever och lågstadiet;

  Sammanfattning : Denna litteraturstudie syftar till att studera betydelsen av högläsning i samband med boksamtal för elevers språkutveckling. Litteraturstudien fokuserar på lågstadiet men då språkutveckling börjar redan i förskolan är föreliggande studie även relevant för förskolan. LÄS MER

 3. 3. Ett fonologiskt bedömningsmaterial för finskspråkiga förskolebarn : Vilka ord kan ingå?

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper

  Författare :Blanca Lindkvist; Saila Mäki; [2021]
  Nyckelord :Phonological assessment; picture naming; Finnish; preschool aged children; Fonologisk bedömning; bildbenämning; finsktalande; barn i förskoleålder;

  Sammanfattning : Föreliggande studie syftar till att skapa en ordlista med tillhörande bildmaterial som kan utgöra ett underlag för att bedöma den fonologiska förmågan hos finskspråkiga barn. Ytterligare undersöks huruvida de utvalda målorden ingår i det aktiva ordförrådet hos finskspråkiga barn mellan 3-5 år och kan bli eliciterade utifrån de valda bilderna. LÄS MER

 4. 4. Garanterade tidiga stödinsatser - flipp eller flopp : En studie om speciallärarens kompetens i förskoleklassen och om kartläggningsmaterialet Hitta språket

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktik; Linköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Ewa Axelsson; Åsa Björling; [2021]
  Nyckelord :Hitta språket; läsa skriva räkna - en garanti för tidiga insatser; speciallärarens roll; tidig identifiering; tidiga stödinsatser;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa studie är att undersöka hur speciallärarens arbetsuppgifter har förändrats efter införandet av Läsa, skriva, räkna - en garanti för tidiga stödinsatser och det obligatoriska kartläggningsmaterialet Hitta språket för förskoleklass. Frågeställningarna i studien fokuserar på om speciallärarens kompetens nyttjas i samråd med lärare i förskoleklass gällande särskild bedömning, planering av eventuella stödinsatser och uppföljning av tidiga stödinsatser. LÄS MER

 5. 5. Är läromedel anpassade till elever med lässvårigheter? : En analys av läromedel och digitala hjälpmedel i svenska för årskurs 1

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Marie Bengtsson; [2020]
  Nyckelord :Reading difficulty; teaching material; teaching material analysis; reading difficulty book; motivation; Lässvårigheter; läromedel; läromedelsanalys; lässvårigheter böcker; motivation;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur läromedel och digitala hjälpmedel är anpassade för elever med lässvårigheter i årskurs 1. Detta görs genom en granskning av tre olika läromedel och analys av i vilken mån de har potential att gynna elever med lässvårigheter. LÄS MER