Sökning: "fonologisk bearbetningsförmåga"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden fonologisk bearbetningsförmåga.

 1. 1. Ordinlärning : En undersökning av några mekanismers inverkan på ordinlärning för elever i årskurs 6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Åsa Kling; Elinda Storck; [2020]
  Nyckelord :Phonotactic probability; neighbourhood density; vocabulary; working memory; phonological ability; phonological processing ability; Fonotaktisk sannolikhet; grannordstäthet; vokabulär; arbetsminne; fonologisk förmåga; fonologisk bearbetningsförmåga.;

  Sammanfattning : Ordinlärning är en viktig förutsättning för all kunskapsinhämtning. Som speciallärare träffar vi elever som behöver hjälp att utveckla sitt ordförråd och för att kunna ge bästa möjliga stöd behöver vi förstå mekanismerna bakom ordinlärning. LÄS MER

 2. 2. Hittar "Hitta språket" språket? : Identifiering av riskfaktorer för sen läsinlärning i förskoleklass - en metodjämförelse

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier; Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Martin Holmgren; Lizette Ekström; [2020]
  Nyckelord :fonologisk bearbetningsförmåga; fonologisk medvetenhet; fonemisk medvetenhet; normrelaterad bedömning; kriterierelaterad bedömning; tidig upptäckt;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to investigate to which extent the criterion-related national assessment aid, ”Hitta språket” for preschool classes, identifies students with weak phonological awareness, in comparison with norm-related screening materials. The study also conducted a survey to examine how preschool teachers conducted their observations, how they interpreted the results and to what extent they considered the assessment aid purposeful. LÄS MER

 3. 3. Ordavkodning i senare skolår; effekter av fonologisk bearbetningsförmåga, snabb benämning, ordflöde, ordförråd och arbetsminne

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Logopedi; Umeå universitet/Logopedi

  Författare :Frida Lundagårds; Julia Vestin; [2017]
  Nyckelord :Ordavkodning; senare skolår; fonologisk bearbetningsförmåga; fonologisk medvetenhet; fonologiskt korttidsminne; snabb benämning; ordflöde; ordförråd; arbetsminne;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tidigare forskning om avkodningsförmåga i relation till olika språkliga och kognitiva förmågor har i huvudsak fokuserat på avkodning i tidiga skolår och genomförts i en engelskspråkig kontext. Vi känner inte till några studier som undersökt sambanden mellan fonologisk bearbetningsförmåga, snabb benämning, ordflöde, ordförråd, arbetsminne och ordavkodning i senare skolår i en transparent ortografi som svenska. LÄS MER

 4. 4. Taltydlighet hos barn med cochleaimplantat, hörapparat och normal hörsel: en indikator för begränsningar inom andra språkliga domäner?

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Logopedi, foniatri och audiologi

  Författare :Emma Andersson; Maria Karlsson; Tobias Torhell; [2014]
  Nyckelord :Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Barn med mild till svår hörselnedsättning och cochleaimplantat (CI) eller hörapparat (HA) uppvisar ofta nedsatt eller försenad utveckling inom språkliga områden. För korrekt och effektiv intervention är det viktigt att kartlägga vilka språkliga förmågor som är nedsatta samt vilka samband som finns mellan dessa. LÄS MER

 5. 5. Läsförmåga hos vuxna med intellektuell och/eller kommunikativ funktionsnedsättning som deltar i daglig verksamhet

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Anna Andreassen; Elina Norrman; [2013-10-18]
  Nyckelord :läsning; intellektuell och eller kommunikativ funktionsnedsättning; vuxna; adaptiv textanvändning; daglig verksamhet; reading; intellectual and or communicative disabilities; adults; adaptive use of text; daily activity centers;

  Sammanfattning : The aim of the study was to examine the reading ability of adultswith intellectual and/or communicative disabilities. The group adults withintellectual and/or communicative disabilities consisted of 66 individuals.One control group consisting of 36 children aged 7 to 12 years and onereference group consisting of 14 adults were used. LÄS MER