Sökning: "fonologisk medvetenhet"

Visar resultat 1 - 5 av 195 uppsatser innehållade orden fonologisk medvetenhet.

 1. 1. Rätt stöd i rätt tid - garantin i praktiken

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Emma Johansson; Elisabeth Walderstedt; [2021-02-17]
  Nyckelord :tidiga stödinsatser; läs- och skrivutveckling; speciallärare; samråd; fonologisk medvetenhet; framgångsrik undervisning; kritisk pragmatism; hermeneutik;

  Sammanfattning : Sedan 1 juli 2019 är skolorna enligt lag (SFS 2018:1098) ålagda att följa garantin för tidiga stödinsatser inom områdena läsa och skriva. Syftet med vår studie var att få en bild av hur ga-rantin fungerar i praktiken utifrån speciallärares inom språk, - läs- och skrivutveckling utsagor samt hur garantin tolkas av desamma. LÄS MER

 2. 2. Skillnader i pojkars och flickors läsinlärning.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Peter Arvebro-Sjöö; Angelika Svensson; [2021]
  Nyckelord :fonologisk medvetenhet; könsskillnader; läsinlärning; lässtrategier; motverka skillnader;

  Sammanfattning : Finns det skillnader mellan pojkar och flickors läsinlärning och vilka eventuella konsekvenser har det för undervisningen? Syftet med denna kunskapsöversikt är att ge en överblick över kunskapsläget inom läsinlärning för barn med särskilt fokus på motverkandet av skillnader utifrån kön. I denna kunskapsöversikt söker vi därför svaren på frågorna: Vilka faktorer förs fram av forskning som kan förklara pojkar och flickors skillnader i läsinlärning? Hur kan denna kunskap användas för att motverka skillnaderna?   Vi har sökt material genom databassökningar och bearbetat de texter vi valt genom en tematisk metod. LÄS MER

 3. 3. Fonologisk medvetenhet : En kvalitativ studie om hur lärare, speciallärare och specialpedagoger arbetar med elevernas fonologiska medvetenhet i svenskämnet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Nadin Haddad; Susanna Kiiskinen; [2021]
  Nyckelord :Bornholmsmodellen; fonologisk medvetenhet; förskoleklass; lärare; speciallärare; specialpedagog; årskurs 1;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om den fonologiska medvetenhetens utveckling i svenskundervisning i förskoleklass och årskurs 1. Vi har till denna studie intervjuat fyra lärare som arbetar i förskoleklass och årskurs 1 samt en speciallärare och en specialpedagog för att få en klarare bild av deras arbete med att identifiera och arbeta med elever som har fonologiska svårigheter. LÄS MER

 4. 4. Hur främjar förskollärare barns läs- och skrivkunskaper? : En kvantitativ undersökning om förskollärares metoder och arbetssätt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet

  Författare :Rebecca Johnson Ogenvall; [2021]
  Nyckelord :Fonologisk medvetenhet; förskola; litteracitet; scaffolding; skriftspråksutveckling;

  Sammanfattning :   Based on previous research my purpose with this study was to make visible how preschool teachers work to promote children´s early reading and writing skills. To highlight how they work and what methods they use, and how they support the children in their literacy development. LÄS MER

 5. 5. ”Svårigheterna märks redan när de ska jobba med texter" : Sju mellanstadielärares beskrivning av sitt arbete med elever i läs- och skrivsvårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Amilia Byström; Sofie Björell; [2021]
  Nyckelord :Reading and writing difficulties; intermediate grades; middle-school teachers; working methods; Läs- och skrivsvårigheter; mellanstadiet; mellanstadielärare; arbetsmetoder;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka lärares uppfattningar om läs- och skrivsvårigheter hos elever på mellanstadiet och hur mellanstadielärare uppger att de arbetar med dessa elever. Det teoretiska ramverk som ligger till grund för studien är kognitiva processer och läsningens fem utvecklingsdimensioner. LÄS MER