Sökning: "fonologisk medvetenhet"

Visar resultat 1 - 5 av 148 uppsatser innehållade orden fonologisk medvetenhet.

 1. 1. Läs- och skrivsvårigheter hos flerspråkiga elever

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/HLK, Ämnesforskning; Högskolan i Jönköping/HLK, Ämnesforskning

  Författare :Anton Waerland; Björn Zetterholm; [2019]
  Nyckelord :Dyslexi; Flerspråkighet; Fonologisk medvetenhet; Läs- och skrivsvårigheter;

  Sammanfattning : Under de senare åren har skolvärlden förändrats angående språksituationen i Sverige. Migrationen ökar hela tiden och Sverige blir mer ett mångkulturellt land. För lärare blir uppdraget mer komplext när det gäller att identifiera ifall en flerspråkig elev har läs- och skrivsvårigheter än en enspråkig elev. LÄS MER

 2. 2. Skolors didaktiska arbete med elevers fonologiska medvetenhet i grundskolans tidigare år. : En kvalitativ studie av skolors rutiner vid kartläggning av elevers fonologiska medvetenhet samt de åtgärder som sätts in för elever som uppvisar svårigheter inom detta område.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Ernada Dulic Malkoc; [2019]
  Nyckelord :Läs- och skrivinlärning; fonologisk medvetenhet; didaktisk kartläggning; läs- och skrivsvårigheter; åtgärder; specialundervisning;

  Sammanfattning : Den här studien syftar till att skapa kunskap kring hur olika skolor arbetar med elevers läsinlärning och mer specifikt elevers fonologiska medvetenhet i de tidiga skolåren. Studiens fyra huvudsakliga frågeställningar är:  När under de tidigare skolåren identifieras elevers fonologiska medvetenhet? Hur och med vilka medel/screeningstester Identifieras elevers fonologiska medvetenhet på olika skolor? Vilka åtgärder sätter skolor in då elever som identifieras ligga inom riskzonen för att utveckla läs- och skrivsvårigheter upptäcks? Hur ser pedagogerna på betydelsen av fonologisk medvetenhet för elevers läs- och skrivutveckling? För att försöka uppnå studiens syfte och besvara dess frågeställningar användes semistrukturerade telefonintervjuer som datainsamlingsmetod. LÄS MER

 3. 3. Att förebygga avkodningssvårigheter : Hur kan lärare arbeta för att förebygga avkodningssvårigheter?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap; Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Fridah Ljunggren; Lisa Klingberg; [2019]
  Nyckelord :Avkodning; fonologisk medvetenhet; förebygga; läsning; F-3;

  Sammanfattning : Lärare bör anpassa sin undervisning för att förebygga avkodningssvårigheter redan i förskoleklass för att elever senare ska uppnå kunskapskraven för årskurs tre. Lärare behöver vara medvetna om hur elevers läsutveckling fortgår och anpassa sin undervisningefter den. LÄS MER

 4. 4. Kan intensivträning av avkodningsförmåga förbättra läsförmågan hos lässvaga elever i årskurs 2? : En jämförande studie av träning enskilt och i par

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier; Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Anita Bergstedt; Anna-Carin Engens; [2019]
  Nyckelord :Intervention; läsutveckling; lässvårigheter; grafem fonemkoppling; fonologisk medvetenhet;

  Sammanfattning : The aim of this study was to find out if intensive, explicit training in decoding skills for poor readers in the second grade primary school would improve their reading skills. The children were trained either individually or in pairs for a period of four weeks using Bravkod and Trugs as methods. LÄS MER

 5. 5. Relationen mellan kartläggning och undervisning : Lärares uppfattningar om kartläggningen Hitta språkets påverkan på undervisning i fonologisk medvetenhet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Ester Andrae; [2019]
  Nyckelord :fonologisk medvetenhet; fonemisk medvetenhet; kartläggning; förskoleklass; grundskolans tidigare år; didaktiska implikationer;

  Sammanfattning : The aim of the study was to explore primary school teachers´ conceptions regarding the mapping material Hitta språket’s influence on phonological awareness instruction in Swedish language education. Therefor it was examined what obstacles and opportunities teachers consider this mapping material to have in practice. LÄS MER