Sökning: "fonologisk medvetenhet"

Visar resultat 1 - 5 av 236 uppsatser innehållade orden fonologisk medvetenhet.

 1. 1. Finns det samband mellan fonologisk medvetenhet och expressivt ordförråd hos barn i årskurs två? : Finns det skillnader i pojkar och flickors fonologiska medvetenhet och expressiva ordförråd?

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Logopedi

  Författare :Astrid Arkestad; [2024]
  Nyckelord :Fonologisk medvetenhet; expressivt ordförråd; IDS-2; Nomine; könsskillnader;

  Sammanfattning : Fonologisk medvetenhet och det expressiva ordförrådet är viktiga delar av barns språkutveckling. Studier har tidigare undersökt sambanden mellan fonologisk medvetenhet och expressivt ordförråd men det har varit svårt att fastställa hur sambandet ser ut. LÄS MER

 2. 2. Fonologisk medvetenhet och ordavkodning hos svensktalande vuxna

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Logopedi

  Författare :Sara Heshmati Högrelius; [2024]
  Nyckelord :phonological awareness; word decoding; test; adults; norms; fonologisk medvetenhet; ordavkodning; test; vuxna; normer;

  Sammanfattning : Formell bedömning av fonologisk medvetenhet samt avkodning av ord och nonsensord är nödvändigt för korrekt diagnostik av läs- och skrivsvårigheter. Normer för vuxna saknas dock för svenska test som används för att pröva dessa förmågor. LÄS MER

 3. 3. Repetition av nonsensord och komplexa ord hos svensktalande vuxna

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Logopedi

  Författare :Elona Göransson; [2024]
  Nyckelord :fonologisk förmåga; ordrepetition; nonsensord; fonologisk medvetenhet;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Hos personer med förvärvad hjärnskada kan språkliga svårigheter ibland vara svåra att upptäcka. Tester som består av repetitionsuppgifter av riktiga ord och nonsensord kan bidra till att upptäcka språkliga svårigheter som beror på brister i fonologisk förmåga. LÄS MER

 4. 4. ”Lär man sig ljuden, så kommer resten av sig självt” : En kvalitativ studie om förskollärares erfarenheter och uppfattningar kring undervisningen inom fonologisk medvetenhet i relation till tidigare forskning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :My Deland; Amanda Johansson; [2024]
  Nyckelord :Phonological awareness; Phonemic awareness; Preschool; Preschool teacher; Limited knowledge; Fonologisk medvetenhet; Fonemisk medvetenhet; Förskola; Förskollärare; Kunskapsbrist;

  Sammanfattning : The aim of this study is to highlight pre-school teachers perceptions and experiences of phonological awareness teaching to see if there is consistency with previous research. As well as whether the preschool teachers consider themselves to have sufficient knowledge to conduct quality teaching in the subject. LÄS MER

 5. 5. Tidig läsundervisning: Ljudning eller annat? : En kvantitativ studie av yrkesverksamma lärares didaktiska val

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Sigrid Wikström; [2023]
  Nyckelord :avkodning; bokstavskunskap; fonem-grafem-koppling; fonemisk medvetenhet; fonologisk läsning; fonologisk medvetenhet; läsning; läsundervisning;

  Sammanfattning : Detta arbete undersöker och sammanställer hur yrkesverksamma lärares tidiga läsundervisning ser ut i årskurs 1. Det är en kvantitativ studie med pragmatisk utgångspunkt och särskild tonvikt på didaktiska val rörande ljudning och fonologiska strategier. Inledningsvis introduceras och definieras de centrala begreppen. LÄS MER