Sökning: "fonologisk medvetenhet"

Visar resultat 1 - 5 av 213 uppsatser innehållade orden fonologisk medvetenhet.

 1. 1. Läs- och skrivundervisning

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Amanda Strömberg; [2022-02-07]
  Nyckelord :Läs- och skrivsvårigheter; anpassningar; lärarkompetens; fonologisk medvetenhet; metoder;

  Sammanfattning : En stor del av undervisningen på lågstadiet handlar om läs-och skrivundervisning och enligt skolledningen har elever med svårigheter att uppnå kunskapskraven rätt till särskilt stöd i undervisningen. Lärarens kompetens är viktig för att eleverna skall lyckas i sin läs- och skrivutveckling och deras stöd och resurser till eleverna har en stor påverkan. LÄS MER

 2. 2. Att plocka russinen ur kakan : En intervjustudie om lärares syn och arbetssätt med läsinlärning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :nellie sveningsson krek; [2022]
  Nyckelord :avkodning; fonologisk medvetenhet; läsinlärning; läsutveckling;

  Sammanfattning : Detta arbete undersöker hur lärare beskriver sin syn och -sitt arbetssätt med läsinlärningoch vilka svårigheter dem möter i sitt arbete med läsundervisning. Detta har varit en relevant undersökning för att kunna besvara de funderingar som vanligen finns hos nyblivna lärare och det visar sig- även hos de som arbetat i flertalet år och med bred erfarenhet bakom sig. LÄS MER

 3. 3. Att främja fonologisk medvetenhet och förmåga hos yngre barn : Uttalanden från sex förskollärare om förhållningssätt och aktiviteter

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Karolina Jansson; Samira Karakurt; [2022]
  Nyckelord :Fonologisk medvetenhet och förmåga; material; förskollärarnas förhållningssätt och medvetenhet; interaktion; delad uppmärksamhet stöttning; proximal utvecklingszon och artefakt;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie är baserad på fokusgruppsamtal med förskollärare från tre olika förskolor och syftar till att undersöka förskollärares erfarenheter av att arbeta didaktiskt med förskolans yngsta barn (1–3 år) och deras fonologiska medvetenhet och förmågor. I relation till aktuell forskning diskuterar studien vad förskollärares förhållningssätt kring fonologisk medvetenhet och förmågor har för betydelse för att erbjuda ett didaktiskt språkfrämjande arbete. LÄS MER

 4. 4. Evidens i en komplex skolmiljö : Med Bornholmsmodellen som exempel

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Maria Ernekrans; [2022]
  Nyckelord :Evidensbaserad undervisning; evidens; Bornholmsmodellen; fonologisk medvetenhet; diskursanalys.;

  Sammanfattning : Skollagen föreskriver att all undervisning ska vila på en vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Skollagen beskriver däremot inte hur implementeringen av de vetenskapliga evidensens ska gå till och aktuella studier visar att den överföringen inte är oproblematisk. LÄS MER

 5. 5. Litteracitet i förskolan : En studie om pedagogers uppfattningar och praktiker

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet

  Författare :Shiva Goudarzi; [2022]
  Nyckelord :Preschool; emergent literacy; four resources model; literacy prac-tices and literacy events; Förskola; emergent litteracitet; repertoarmodellen; litteracitetshändelser och litteracitetspraktiker;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate preschool staff’s perceptions of early literacy in preschool and their practical work to promote children's literacy development. The theoretical framework for this study is the socio-cultural perspective and the four resources model of literacy. LÄS MER