Sökning: "fonologiska svårigheter"

Visar resultat 6 - 10 av 40 uppsatser innehållade orden fonologiska svårigheter.

 1. 6. Undervisningsmetoder och åtgärder för elever med språkstörning eller försenad språkutveckling : Lärares uppfattningar om undervisningsmetoder i grundskolans tidigare år

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Sofia Gustafsson; [2018]
  Nyckelord :late language development; language impairment; scaffolding; practice; teaching methods; elementary school; försenad språkutveckling; språkstörning; scaffolding; undervisning; undervisningsmetoder; grundskola;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet är att studera några lärares uppfattningar när det gäller undervisningsmetoder och åtgärder för elever med språkstörning eller försenad språkutveckling i grundskolans tidigare år, samt när och hur elevernas språkliga svårigheter visar sig i undervisningssituationen. Metoden för insamlingen av empiriskt material är kvalitativa intervjuer med fyra lärare i grundskolans tidigare år. LÄS MER

 2. 7. Med eller utan brus? : En studie om ordavkodning, läsförståelse och arbetsminne.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Bodil Rothén; Ellen Torstensson Hultberg; [2018]
  Nyckelord :Arbetsminne; auditivt vitt brus; dyslexi; fonologiska svårigheter; komorbiditet; koncentrationssvårigheter; läsförståelse; läs- och skrivsvårigheter; ordavkodning; visuellt pixel-brus; uppmärksamhetssvårigheter;

  Sammanfattning : När vi som lärare och blivande speciallärare ser att den beprövade erfarenheten inte räcker för att alla elever ska nå en snabb och säker ordavkodning behöver vi kunskap baserat på vetenskaplig grund för att kunna ge elever i läs- och skrivsvårigheter rätt stöd och hjälp vilket är en utmaning för lärare och forskare. Då tidigare forskning har visat att ett auditivt vitt brus har en påverkan på koncentrationen för elever med ADHD, skulle det också, med tanke på komorbiditeten mellan läs- och skrivsvårigheter och uppmärksamhets- och koncentrationssvårigheter kunna ha en liknande effekt på läsning för elever med läs- och skrivsvårigheter och/eller dyslexi. LÄS MER

 3. 8. Vad finns det för samband mellan dyslexi och matematiksvårigheter hos elever?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Emelie Persson; Matilda Ringholm; [2018]
  Nyckelord :Dyslexi; Elever; Matematiksvårigheter; Samband;

  Sammanfattning : Den generella uppfattningen är att dyslexi inte ger svårigheter i matematiken, dock säger viss forskning att det finns dyslexirelaterade svårigheter som påverkar matematiken. Syftet med detta arbete är att hitta de samband som finns mellan dyslexi och matematiksvårigheter. LÄS MER

 4. 9. Intensiv behandling för två förskolebarn med fonologiska svårigheter

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för klinisk och experimentell medicin; Linköpings universitet/Institutionen för klinisk och experimentell medicin

  Författare :Johanna Grudeborn; Hanna Rigvald; [2018]
  Nyckelord :phonological disorder; phonological treatment; treatment intensity; generalization; PCC; PWC; fonologisk språkstörning; fonologisk behandling; behandlingsintensitet; generalisering; PWC; PCC;

  Sammanfattning : Children with phonological disorder are at risk of developing reading and writing impairments. Phonological difficulties may also influence a child’s social interaction and it is for this reason that effective treatment of phonological disorder is important. One factor that may influence treatment efficacy, is treatment intensity. LÄS MER

 5. 10. Hur upptäcker lärare elever i läs- och skrivsvårigheter?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Alice Strömberg; Malin Almqvist; [2018]
  Nyckelord :insatser för läs- och skrivsvårigheter; läs- och skrivsvårigheter; kartläggning; fonologiska svårigheter; förebyggande insatser;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur några lärare upptäcker läs- och skrivsvårigheter, samt vilka insatser som görs vid misstanke om eller redan konstaterade läs- och skrivsvårigheter. Syftet är även att undersöka om vårdnadshavare lyfter sin oro om att deras barn misstänks vara i läs-och skrivsvårigheter och hur man som lärare handskas med deras oro. LÄS MER