Sökning: "food allergy"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade orden food allergy.

 1. 1. Vassleproteiner : en värdefull restprodukt från ostframställning

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Molecular Sciences

  Författare :Erica Joelsson; [2019]
  Nyckelord :Whey protein; metabolic disease; diabetes; overweight; milk allergy;

  Sammanfattning : För att framställa 1 kg ost går det åt cirka 10 L mjölk. Vassle är den största restprodukten från ostframställning och uppgår till 9 L per kilo producerad ostmassa. Tidigare har vassle inte ansetts ha något större värde i livsmedelssammanhang utan har använts som komponent i grisfoder och till att gödsla jordbruksmarker med. LÄS MER

 2. 2. Food Allergy in Hospital from the Patient Perspective : taking a Mixed Methods approach to understand Foodservice Management

  Master-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap

  Författare :Madeleine Neff; [2018]
  Nyckelord :food allergy; nutrition; hospital; mixed methods; person centred care;

  Sammanfattning : Foodservice is integral to safe, adequate and satisfactory food allergy management in the hospital setting. To date, research focused on objective measures of energy and protein provision, implementation and evaluation of food allergy guidelines and assessment of process failures leading to allergen exposure. LÄS MER

 3. 3. ”En allergi kan man ju liksom dö utav…” : En kvalitativ studie om vårdnadshavares och pedagogers tankar om barn med födoämnesallergi i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Linda Löjdkvist; Camilla Göthlin; [2018]
  Nyckelord :Cooperation - Inclusion - Treatment - Developmental Ecology - Food allergy; Samarbete – Inkludering – Bemötande – Utvecklingsekologi - Födoämnesallergi;

  Sammanfattning : "A preschool for all", as often referred to by politicians, means that preschool should be an activity that is inclusive and adapted to each child's individual needs, prerequisites and abilities. But how does it actually work with inclusion in practice? Our study aims at gaining insight into how caregivers of children with food allergies experience the treatment and inclusion of preschools in children with food allergy. LÄS MER

 4. 4. Den dolda funktionsnedsättningen – att leva med IgE-medierad födoämnesallergi : Erfarenheter och uppfattningar av att leva med en folksjukdom

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Sofia Rolf; Johanna Svensson; [2017]
  Nyckelord :Disability; Experience; Food allergy; IgE-mediated; Perception; Erfarenheter; Funktionsnedsättning; Födoämnesallergi; IgE-medierad; Uppfattningar;

  Sammanfattning : Födoämnesallergi är en dold sjukdom som inte blir synlig förrän individen utvecklar en allergisk reaktion. Därifrån kan det snabbt handla om liv och död. Kroppens fysiska reaktion är väl utforskad och trots det, är hur sjukdomen påverkar patientens livssituation relativt outforskat. LÄS MER

 5. 5. Cetirizin och ciklosporin : en jämförelse av behandlingseffekt vid atopisk dermatit på hund

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Kent Mathiasson; [2017]
  Nyckelord :atopisk dermatit; cetirizin; ciklosporin; hund; atopic dermatitis; cetirizine; cyclosporine; canine; dog; dogs;

  Sammanfattning : Atopisk dermatit (AD) benämns som en multifaktoriell sjukdom vars orsaker inte är helt klarlagda, men en genetisk bakgrund misstänks. AD är en vanligt förekommande sjukdom hos både människa och hund och med liknande symtom. LÄS MER