Sökning: "food intake difficulties"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden food intake difficulties.

 1. 1. Måltidsmiljöns utformning och inverkan på patienter med demenssjukdom : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Mari Abo-azaz; Sahuur Magan; [2018]
  Nyckelord :Dementia; Environment; Mealtime; Dining room; Physical environment; Food food intake; Effect; Demens; Miljö; Måltid; Matsal; Fysisk miljö; Mat matintag; Effekt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Demens är en obotlig sjukdom. Demenssjukdom kan leda till allvarliga symtom som språksvårigheter, minnesdysfunktion och beteendeförändringar. Detta bidrar till att personer med demenssjukdom kräver en särskild och väl anpassad omgivning. LÄS MER

 2. 2. Eating difficulties and parental feeding strategies during and after childhood cancer treatment: The experiences of parents. : A systematic literature review.

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, CHILD

  Författare :Kaat Philippe; [2017]
  Nyckelord :systematic literature review; paediatric oncology; childhood cancer survivors; dietary intake; parental perspective; feeding strategies; support;

  Sammanfattning : Childhood cancer is a life-threatening disease with a profound impact on the family. Treatment side-effects and accompanied dietary difficulties are for example severe stressors, as appropriate nutrition is important for the treatment success and quality of life. LÄS MER

 3. 3. Föräldrars upplevelser av råd och stöd givna av Special-BVC angående uppfödningssvårigheter hos barn

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Therese Karlberg; Anna Nordqvist; [2017]
  Nyckelord :Child Health Services; food intake difficulties; parental experiences; counselling; Barnhälsovård; uppfödningssvårigheter; föräldrars upplevelser; rådgivning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att äta och därigenom tillgodogöra sig näring är av stor vikt för hälsa och tillfredsställande tillväxt. Flera faktorer påverkar ett barns matvanor och det finns ett flertal orsaker till uppfödningssvårigheter hos barn. Föräldrar till barn med uppfödningssvårigheter kan uppleva stress och oro. LÄS MER

 4. 4. Screeninginstrument för nutritionsstatus och ät- och måltidsobservationer : En litteraturstudie i syfte att identifiera vilka faktorer som observeras i samband med måltid hos multisjuka äldre

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Madeléne Åhlén; Niccole Forsberg Isacsson; [2016]
  Nyckelord :Validity; Reliability; Eating and meal observation; Nutritional status screening; Malnutrition.; Validitet; Reliabilitet; Ät- och måltidsobservation; Nutritionsstatus screening; Undernäring.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Undernäring är ett vanligt förekommande tillstånd inom hälso- och sjukvården. Undernäring har samband med ökad sjuklighet och dödlighet. Det leder till ökade kostnader för samhället då vårdtiderna blir längre. Patienterna blir utsatta för ett ökat lidande. LÄS MER

 5. 5. Undernäring hos äldre : Hur förebygger och minskar sjuksköterskan lidandet hos patienten?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Ida Johansson; Madeleine Appel; [2016]
  Nyckelord :malnutrition; elderly; nutritional assessment; nursing intervention; undernäring; äldre; nutritionsbedömning; omvårdnadsåtgärder;

  Sammanfattning : Bakgrund Undernäring uppstår om en individs näringsintag är mindre än dennes näringsbehov och är vanligt förekommande hos äldre patienter. Sjuksköterskan har ett viktigt ansvar att identifiera patienter med risk för undernäring och förebygga undernäring, då det skapar ett onödigt lidande för patienten. LÄS MER