Sökning: "forensic care"

Visar resultat 1 - 5 av 65 uppsatser innehållade orden forensic care.

 1. 1. Patienters upplevelser av delaktighet i rättspsykiatrisk vård

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Therese Nordlund; Katarina Larsson; [2020]
  Nyckelord :Participation; experience; forensic psychiatric care; relations; trust; communication; recovery; person-centered care; qualitative content analysis; Delaktighet; upplevelse; rättspsykiatrisk vård; relationer; tillit; kommunikation; återhämtning; personcentrerad vård; kvalitativ innehållsanalys.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Forskning visar att ökad delaktighet leder till en högre vårdkvalitet, men studier visar på brister i patientdelaktigheten. Syfte: Syftet med denna studie var att beskriva patienters upplevelse av delaktighet inom rättspsykiatrisk heldygnsvård. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskans roll inom den rättspsykiatriska vården

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Tea Rozic; Linnea Stenbacka; [2020]
  Nyckelord :Patient; Rättspsykiatri; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Artiklarna i bakgrunden visar både patientens och sjuksköterskans sida av den rättspsykiatriska vården. Patienterna ansåg sjuksköterskorna vara avvisande och kalla, och motvilliga att skapa en relation med patienterna. Om patienterna visades empati med förståelse och ett öppet sinne kände de sig stöttade och sedda. LÄS MER

 3. 3. Fysisk aktivitet kan leda till ökat välbefinnande hos patienter inom rättspsykiatrisk vård : En kvalitativ studie om hur personalen inom rättspsykiatrisk vård upplever användandet av fysisk aktivitet som hälsopromotiv insats

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Ebba Nygren; Oona Palokangas; [2020]
  Nyckelord :health promotion; empowerment; mental health; forensic psychiatric care; physical activity; hälsopromotion; empowerment; psykisk hälsa; rättspsykiatrisk vård; fysisk aktivitet;

  Sammanfattning : I dagens samhälle finns ett stort behov av att förbättra den psykiska hälsan hos befolkningen. En liten del av personer med diagnostiserad psykisk ohälsa hamnar inom rättspsykiatrisk vård – personen har då begått ett brott under psykisk störning. LÄS MER

 4. 4. Frivillighet kontra tvång : samverkan mellan rättspsykiatri och socialtjänst kring patienter som slussas ut från rättspsykiatrisk vård

  Magister-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Albina Cuci; [2020]
  Nyckelord :Dismission from forensic care; Dismission from forensic ward; Discharge from forensic care; Discharge from forensic ward; Forensic psychiatry; Interdisciplinary collaboration; Intersectoral collaboration; Interprofessional collaboration; Rättspsykiatrisk vård; Utslussning från rättspsykiatrisk vård; Utskrivning från rättspsykiatrisk vård; Samverkan inom rättspsykiatrin; Tvärsektoriell samverkan; Tvärprofessionell samverkan; Lagen om tryggare utskrivning från sluten till öppenvård;

  Sammanfattning : The aim of this study is to gain insight into professional`s experiences of interdisciplinary collaboration between the municipality and the forensic ward. The study was intended to contribute to an increased understanding of the professional`s experiences of what is considered to work and what is considered to lack in the interdisciplinary collaboration between the municipality and the forensic ward. LÄS MER

 5. 5. Arbetsterapeuters erfarenheter av att arbeta med individer som har diagnosen schizofreni inom rättspsykiatrisk slutenvård

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Linda Ulander; Lisa Akervall; [2020]
  Nyckelord :Occupational Therapy; Schizophrenia; Forensic psychiatry; Inpatient care; Arbetsterapi; Schizofreni; Rättspsykiatri; Slutenvård;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka arbetsterapeuters erfarenheter av att arbeta med individer som har schizofreni inom rättspsykiatrisk slutenvård. Författarna valde en kvalitativmetod och utförde åtta semistrukturerade intervjuer med arbetsterapeuter som arbetade i södra, mellersta, och norra Sverige inom rättspsykiatrisk slutenvård. LÄS MER