Sökning: "forensic care"

Visar resultat 1 - 5 av 59 uppsatser innehållade orden forensic care.

 1. 1. Allvarlig Psykisk Störning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Ivan Abrasevic; [2018]
  Nyckelord :Criminal law; straffrätt; criminal procedure; processrätt; Psykiskt störning; Fängelsepresumtion; Uppsåt; Tillräknelighet; Påföljd; Allvarlig psykisk störning; Rättssäkerhet; Förutsebarhet; Rättspsykiatrisk vård; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The purpose of the essay was to investigate whether criminal law, in particular the necessary intentional prerequisite, the presumption of prison and the provision of forensic psychiatric care, is applied uniformly in the case of mentally disrupted offenders? After answering that question, the answer would serve as a basis for a discussion as to whether law enforcement in case of severe mental disorders is predictable from a rule of law perspective. Through a legal-judicial method, the essay has been structured to give the reader an insight into relevant legislation, case law and doctrines, thus expanding the understanding of how law enforcement is practiced by mentally impaired offenders. LÄS MER

 2. 2. Så mycket annat än kontakten med patienten är viktig : En kvalitativ intervjustudie om psykiatrisjuksköterskors vilja att vårda patienter i rättspsykiatrisk slutenvård

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Kristoffer Hagström; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Background: Forensic psychiatric care is a context where patients are being cared for without consent. Nurses play an important role in this care which is very complex due to its duality. Nurses develop their knowledge through education and experience in clinical nursing. LÄS MER

 3. 3. Patienters upplevelser av tvångsvård : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Gamze Izgi; [2018]
  Nyckelord :Involuntary treatment; Psychiatric care; Patient experience; Tvångsvård; Psykiatrisk vård; Patienters upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: All vård och behandling bör tillämpas med respekt för patientens autonomi och integritet. Patienter med en allvarlig psykisk störning tvångsvårdas efter stöd av lagen om psykiatrisk tvångsvård. Tvångsvård kan begränsa patienters delaktighet och självbestämmande då de inte längre kan vara lika självständiga. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskans attityder inom den rättspsykiatriska omvårdnaden : Litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Tomi Kumpula; Tomas Sundström; [2018]
  Nyckelord :Forensic psychiatry; Literature review; Nurse attitudes; Nursing Care; Qualitative methods; Kvalitativa metoder; Litteraturöversikt; Omvårdnad; Rättspsykiatri; Sjuksköterskans attityder;

  Sammanfattning : Bakgrund : Sjuksköterskans roll i omvårdnad inom rättspsykiatrin är komplex. Detta på grund av att utöver omvårdnaden, skall även en säker miljö upprätthållas. Tvångsåtgärder kanske också måste utföras, vilket kan påverka sjuksköterskans etiska och moraliska principer. LÄS MER

 5. 5. Att vårda någon som slåss : Vårdares upplevelse av våldssituationer och hur dessa påverkar vårdrelationen inom rättspsykiatrisk vård

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Johan Andersson; Jonas Lindvall; [2018]
  Nyckelord :Violence; experiences; caregivers; therapeutic relationship; lifeworld; forensic psychiatry; Våld; upplevelser; vårdare; vårdrelation; livsvärld; rättspsykiatri;

  Sammanfattning : Abstrakt   Bakgrund: Rättspsykiatrin i Sverige vårdar psykiskt sjuka lagöverträdare. Våld är vanligt förekommande och ett stort problem inom den rättspsykiatriska vården. Vårdare som blir utsatta för våld trivs sämre med sitt arbete och har högre sjukfrånvaro. LÄS MER