Sökning: "forest law"

Visar resultat 1 - 5 av 133 uppsatser innehållade orden forest law.

 1. 1. Evaluation of the recyclabillity of a lignin-based biopolymer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Materialvetenskap

  Författare :Eric Hacksell; [2021]
  Nyckelord :recycling; recyclability; lignin; Renol; PP; mechanical recycling; Recyclass; återvinning; lignin; Renol; återvinningsbarhet; Recyclass;

  Sammanfattning : The use of plastic materials has changed the packaging industry, the construction industry, the automotive industry, and many others drastically. Plastics are also abundant in our everyday life. However, its downsides in the society are undeniable and are starting to get attention from law makers, the general public and industries alike. LÄS MER

 2. 2. En väsentlig hållbarhetsredovisning : En innehållsanalys av hållbarhetsredovisningen inom skogsindustrin

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Olivia Pålsson; Anna Tour; [2021]
  Nyckelord :Sustainability Report; GRI; Global Reporting Initiative; Materiality; Materiality analysis; Law regulation; Forest industry; Hållbarhetsredovisning; GRI; Global Reporting Initiative; Väsentlighet; Väsentlighetsanalys; Lagreglering; Skogsindustri;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka skillnaden i hållbarhetsredovisningens väsentlighet över tid innan hållbarhetsredovisning var obligatorisk (2013) och efter att den blev obligatorisk (2020). De tio valda hållbarhetsredovisningarna återfinns bland de fem största företagen i den svenska skogsindustrin. LÄS MER

 3. 3. Effekten av kantzoners bredd på terrestra evertebraters nedfall till skogliga vattendrag

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Jeanette Karlsson; [2021]
  Nyckelord :Buffert zones; invertebrates; Kantzoner; evertebrater;

  Sammanfattning : Kantzoner längst vattendrag i skogen är en komplex och artrik miljö som är av stor vikt för flertalet arter. Ett stort hot mot kantzoner är skogsindustrin och främst kalavverkning som kan ha en negativ effekt på hela ekosystem. Det finns idag ingen lag som kräver att kantzoner längst vattendrag bevaras med det rekommenderas. LÄS MER

 4. 4. Analysis of wear life and mechanical stability for wear steel

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Alexandra Uusaro; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis work is carried out in collaboration with Olofsfors AB. They manufacture steel products such as tracks and chains for forest machines and wear steel for plows and graders. The focus of this project is on wear steel. LÄS MER

 5. 5. Västmanlandsbranden, när rationella beslut blir fel.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Mattias Hallén; [2021]
  Nyckelord :Västmanlandsbranden; räddningstjänst; krishantering; beslut; beslutsfattning; U-sam.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The forest fire that started in the vicinity of Sala in Västmanland 31 July 2014 ended up in being considered to be the biggest forest fire in Sweden for decades. Crisis management as we knew it got a punch on its nose so to speak. LÄS MER