Sökning: "forestry legislation"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade orden forestry legislation.

 1. 1. Implementering av Rätt metod gallring och Rätt metod planering - en uppföljning i fält inför fortsatt utvecklingsarbete

  Kandidat-uppsats, SLU/School for Forest Management

  Författare :Fredrik Ekelund; [2019]
  Nyckelord :Markskador; Arbetsmetod; Markfuktkarta;

  Sammanfattning : Ground damages due to the use of heavy machinery in the Swedish forestry is legislated in the Forestry Act where a minimum of demands for the forestry is set. To further strengthen the consideration to environmental aspects in the forestry, for example the importance of protecting certain soil types and waterways, FSC and PEFC certification are implemented. LÄS MER

 2. 2. Hållbarhet i arbetet : fallstudie ur ett medarbetarperspektiv

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Forest Economics

  Författare :Björn Billefält; Mikael Olsson; [2019]
  Nyckelord :anställd; CSR; företag; intressent; kommunikation; business; communication; employee;

  Sammanfattning : I samhället idag så pågår en strävan mot en hållbar framtid. En framtid där samhället inte utarmar jordklotet på fler resurser än vad som skapas. Ansvaret för arbetet mot en hållbar framtid vilar hos oss alla, inte minst hos företagen i både Sverige och världen. LÄS MER

 3. 3. Skogslagstiftning för en ny tid : avkastning för olika lagstiftningsscenarion i Litauen

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Forest Economics

  Författare :Petter Dahl; Gustaf Sparrevik; [2019]
  Nyckelord :Baltikum; nuvärdesmetoden; skogsbruk; skogslagstiftning; skogsvärdering; Balticum; forestry; forest valuation; forest legislation; net present value;

  Sammanfattning : Efter Sovjetunionens upplösning har skogsmark i Baltikum varit intressant för svenska skogsinvesterare att förvärva, ett av dessa baltiska länder är Litauen. Det litauiska skogsbruket har utvecklats med ny skogsteknologi med Skandinavien som förebild men skogslagstiftningen har inte gått samma väg. LÄS MER

 4. 4. ”Helikopterperspektiv” i arbetet mot allvarliga körskador : en kvalitativ studie om arbetet mot allvarliga körskador hos Svenska kyrkans skogscertifiering enligt ”lärande organisation”

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Ricarda Schultz; [2019]
  Nyckelord :allvarliga körskador; den femte disciplinen; den lärande organisationen; entreprenörskap; organisationsstruktur; skogscertifiering; skogsåtgärder;

  Sammanfattning : Markskador,så kallade allvarliga körskador,i samband med skogsåtgärdersomgallring, slutavverkning och markberedningär ett allmänt och känt problem.Allvarliga körskador kan innebära grav påverkan på miljön, exempelvis urlakning av giftiga ämnen som kvicksilver i vattendragdär de utgör stor risk för människors hälsa. LÄS MER

 5. 5. En analys av äganderätten och intrångsersättning

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Forest Economics

  Författare :Viktor Holfve; [2018]
  Nyckelord :intrångsersättning; investeringsteori; äganderätt; infringement; investment theory; ownership;

  Sammanfattning : Eftersom svenskt skogsbruk är viktigt för både privatekonomin men också samhällsekonomin då det exporteras mycket träråvara från Sverige så är det viktigt att skogsbruket är lönsamt och effektivt. För att skogsbruket ska lyckas vara lönsamt, effektivt och attraktivt krävs det att skogsbrukande ska vara enkelt. LÄS MER