Sökning: "forma lärandet"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden forma lärandet.

 1. 1. Diagnostiska läs- och skrivprov Bedömning som formar lärandet

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Maria Loustalot-Forest; [2020-01-16]
  Nyckelord :Diagnostiska läs- och skrivprov; DLS; formativ bedömning; formativ utvärdering; forma lärandet; prov; läs- och skrivscreening; läsprov;

  Sammanfattning : DLS - diagnostiska läs- och skrivprov är ett frekvent använt screeningmaterial som köps in av skolor för att kartlägga elevers läs- och skrivförmåga på grupp- och individnivå. Det är normrelaterade, standardiserade prov som tillåter jämförelser eftersom proven har prövats ut på en stor grupp jämnåriga. LÄS MER

 2. 2. ”Jag har typ bara skrivit på dator, jag har typ aldrig skrivit på papper” Om analogt och digitalt skrivande i skolan

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Camilla Adler; Jessica Siwe; [2020]
  Nyckelord :analog; artefakt; digital; hjälpmedel; skrivande;

  Sammanfattning : Adler, Camilla och Siwe, Jessica (2020). ”Jag har typ bara skrivit på dator, jag har typ aldrig skrivit på papper”- Om analogt och digitalt skrivande i skolan.. LÄS MER

 3. 3. Språkstödjande undervisning på lågstadiet : Några klasslärares uppfattningar om och erfarenheter av att framgångsrikt arbeta språkstödjande i syfte att förebygga läs- och skrivsvårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Malin Botold; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Då 20-25 procent av Sveriges befolkning är i någon form av läs- och skrivsvårighet kan man räkna med att det i varje klass finns några elever som befinner sig i det. Många forskare är eniga om att det är viktigt att tidigt identifiera dessa elever för att forma rätt undervisning och stöd. LÄS MER

 4. 4. Varför så negativ? : En undersökning om svenska mellanstadieeleversattityder till matematik

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Amanda Danielsson; [2018]
  Nyckelord :attityd; matematikundervisning; mellanstadiet;

  Sammanfattning : Inledning I min studie ligger fokus på att urskilja olika faktorer som kan bidra till och forma elevers attityder till matematik. I den senaste undersökningen från TIMSS 2015 (Trends in international mathematics and science study) kunde man urskilja att svenska elevers attityder till matematik har blivit än mer negativa än föregående undersökning 2011. LÄS MER

 5. 5. Bedömning för Lärande i praktiken. En forskningsöversikt om själv- och kamratbedömning.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Sofia Jonassson; Patricia Tingmyr; Linnea Ulvenstål; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bedömning för Lärande är ett arbetssätt som kan motivera elevers delaktighet i sin egenlärandeprocess. Inom Bedömning för Lärande anses de studentledda bedömningsmetodernasjälv- och kamratbedömning belysa det egna lärandet och i samfund med andra utvecklaskunskaper. LÄS MER