Sökning: "formativ återkoppling"

Visar resultat 1 - 5 av 199 uppsatser innehållade orden formativ återkoppling.

 1. 1. F-3-lärares arbete med formativ bedömning i elevers skrivutveckling : En kvalitativ undersökning om hur F-3-lärare arbetar med formativ bedömning i elevers skrivutveckling samt hur de anser att formativ bedömning främjar skrivutvecklingen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Marina Hanna; Jisela Mete; [2023]
  Nyckelord :Formativ bedömning; kamratrespons; lärandemål; skrivutveckling; återkoppling;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur F–3-lärare arbetar med formativ bedömning i elevers skrivutveckling samt vilka strategier som används. Syftet var dessutom att undersöka hur tillfrågade F–3-lärare anser att den formativa bedömningen främjar elevernas skrivutveckling. LÄS MER

 2. 2. Återkoppling som möjlighet och utmaning : En kvalitativ studie om gymnasielärares uppfattning om återkoppling som strategi för att utveckla elevens skriftspråkliga kunskaper

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Hanna Carlsson; [2022]
  Nyckelord :assessment; assessment for learning; feedback; students´ texts; formative assessment; writing skills; written language; bedömning; återkoppling; elevtexter; formativ bedömning; skrivutveckling; skriftspråk;

  Sammanfattning : Undersökningen syftar till att studera hur lärare arbetar med återkoppling för att utveckla elevens skriftliga språkkunskaper i förhållande till kunskapskrav. Ett delsyfte är att även undersöka vilka möjligheter och utmaningar lärarna ser med återkoppling på elevtexter som strategi för att utveckla elevens skriftliga språkkunskaper. LÄS MER

 3. 3. Formativ återkoppling i klassrummet : En systematisk litteraturstudie över hur lärare ger återkoppling i skrivprocessen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Johanna Nordlöf; Amalia Steiner; [2022]
  Nyckelord :Feedback; formative assessment; writing; Återkoppling; skrivande; formativ bedömning;

  Sammanfattning : Denna systematiska litteraturstudie presenterar aktuell forskning om lärares formativa återkoppling under elevernas skrivprocess. Syftet är att besvara frågeställningar om hur lärare använder muntlig och skriftlig återkoppling och vilka effekter återkopplingen ger. LÄS MER

 4. 4. Formativ bedömning och återkoppling i bildämnet årskurs 9 : En studie ur elevperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Miia Harjukelo; [2022]
  Nyckelord :Formativ bedömning; Betyg; Återkoppling; Elevperspektiv; Bild;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att få insikter om elevers perspektiv på återkoppling i bildämnet i årskurs 9. Den kvalitativa studien har genomförts med en enkätundersökning samt en fokusgruppintervju med fem elever. Tre klasser svarade på enkäten. LÄS MER

 5. 5. Rent frågebaserat lärande som metod i utbildningsmaterial : En undersökning av upplevelsen och effektiviteten av rent frågebaserat lärande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Susanna Mannerfelt; [2022]
  Nyckelord :question-based learning; formative feedback; pure question-based learning; e-learning; learning by doing; active learning; frågebaserat lärande; formativ återkoppling; internetbaserat lärande; lära genom att göra; aktivt lärande;

  Sammanfattning : I takt med att tekniken går framåt krävs det att företag håller sig ständigt uppdaterade genom att vidareutbilda sina medarbetare. Inom företagsutbildning finns behovet av att utveckla metoderna för lärande samt att hitta sätta att utbilda personalen mer effektivt. LÄS MER