Sökning: "formativ bedömning"

Visar resultat 1 - 5 av 769 uppsatser innehållade orden formativ bedömning.

 1. 1. Teachers’ experiences of formative assessment in Swedish introductory programmesM

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Anders Wåke; [2023]
  Nyckelord :formative assessment; teachers’ experience; teachers’ beliefs; introductory programmes; motivation; formativ bedömning; lärares erfarenheter; lärares beliefs; introduktionsprogram; motivation;

  Sammanfattning : The policy and mission of the Swedish upper secondary school highlight the importance of developing students’ learning. Formative assessment is commonly used for this purpose. However, a prerequisite for formative assessment is a consensus between the student and the teacher. LÄS MER

 2. 2. F-3-lärares arbete med formativ bedömning i elevers skrivutveckling : En kvalitativ undersökning om hur F-3-lärare arbetar med formativ bedömning i elevers skrivutveckling samt hur de anser att formativ bedömning främjar skrivutvecklingen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Marina Hanna; Jisela Mete; [2023]
  Nyckelord :Formativ bedömning; kamratrespons; lärandemål; skrivutveckling; återkoppling;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur F–3-lärare arbetar med formativ bedömning i elevers skrivutveckling samt vilka strategier som används. Syftet var dessutom att undersöka hur tillfrågade F–3-lärare anser att den formativa bedömningen främjar elevernas skrivutveckling. LÄS MER

 3. 3. - Svenska är ju grunden till allting! : En undersökning av svensklärares arbete med hemmasittare på distans.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Johanna Novakovic Eklund; [2023]
  Nyckelord :Bedömning; Distansundervisning; Hemmasittare; Inramning; Klassifikation; Muntlig framställning; Problematisk frånvaro; Svenska;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att undersöka svensklärares arbete med hemmasittare. Detta görs genom att söka svara på följande frågeställningar:  Vad fokuserar svensklärare på och vilka avvägningar gör de i arbetet med hemmasittare?  Vilka framgångsfaktorer finns det när man jobbar med hemmasittares kunskaper i svenska? Undersökningens relevans motiveras med den betydelse både svenskämnet och fungerande skolgång har för elevers framtida utveckling. LÄS MER

 4. 4. Återkoppling som möjlighet och utmaning : En kvalitativ studie om gymnasielärares uppfattning om återkoppling som strategi för att utveckla elevens skriftspråkliga kunskaper

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Hanna Carlsson; [2022]
  Nyckelord :assessment; assessment for learning; feedback; students´ texts; formative assessment; writing skills; written language; bedömning; återkoppling; elevtexter; formativ bedömning; skrivutveckling; skriftspråk;

  Sammanfattning : Undersökningen syftar till att studera hur lärare arbetar med återkoppling för att utveckla elevens skriftliga språkkunskaper i förhållande till kunskapskrav. Ett delsyfte är att även undersöka vilka möjligheter och utmaningar lärarna ser med återkoppling på elevtexter som strategi för att utveckla elevens skriftliga språkkunskaper. LÄS MER

 5. 5. Formativ bedömning av elevers läsförståelseutveckling genom gruppdiskussioner : En litteraturstudie om sambandet mellan läsförståelseutveckling, gruppdiskussioner och formativ bedömning med inriktning mot årskurs 4-6

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :My Dahlqvist; Helena Nordin; [2022]
  Nyckelord :Formativ bedömning; Gruppdiskussioner; Läsförståelseutveckling; Reciprocal Teaching; Quality Talk;

  Sammanfattning : Det svenska samhället bygger på förmågan att kunna läsa och skriva och läsförståelse är av den anledningen en viktig förutsättning för att bli en delaktig samhällsmedborgare. Bedömning av elevers läsförståelse är många gånger problematisk på grund av dess komplexitet, men samtidigt nödvändig. LÄS MER