Sökning: "formative assessment"

Visar resultat 1 - 5 av 298 uppsatser innehållade orden formative assessment.

 1. 1. Formative assessment in elementary school

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Hannah Blecher; Martin Hörlin; [2021]
  Nyckelord :formative assessment; formative feedback; ESL; elementary school; primary school;

  Sammanfattning : This study's purpose is to investigate formative assessment/feedback in elementary school. According to the Curriculum (2018), it is essential to use formative feedback in the classroom because it helps students progress in their learning. LÄS MER

 2. 2. Formativ bedömning i Idrottspraktiken : Lärares uppfattningar om återkopplingens inverkan på undervisning och lärande i ämnet Idrott och hälsa.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Christoffer Eriksson; Carl-Christian Olsson; [2021]
  Nyckelord :Formative assessment; feedback; self assessment; peer assessment; physical education; qualitative interview study; Formativ bedömning; feedback; återkoppling; självbedömning; kamratbedömning; idrott och hälsa; kvalitativ intervjustudie;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka högstadielärares idéer och tillämpning av formativ bedömning i ämnet idrott och hälsa, samt vilken typ av formativ bedömning lärarna anser hjälper eleverna bäst i deras lärande. Till studien hör följande frågeställningar: (1) Vilka idéer, värderingar och normer kännetecknar lärares uppfattning om formativ bedömning och dess tillämpning i undervisningen? (2) Vilken typ av formativ bedömning anser idrottslärare hjälper eleverna bäst i sitt lärande? (3) Vilka skillnader finns mellan idrottslärare i deras användning och konceptualisering av formativ bedömning? Studiens kvalitativa ansats har resulterat i semi-strukturerade intervjuer med sex verksamma lärare inom ämnet Idrott och hälsa (IH) i årskurs 7-9. LÄS MER

 3. 3. Formativ bedömning av elevers skrivande – fördelar eller nackdelar? : En empirisk studie om lärares erfarenheter inom årskurs 4–6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Isabella Waxegård; Felicia Turesson; [2021]
  Nyckelord :Writing; formative assessment; assessment methods; advantages; disadvantages; grades 4-6.; Skrivande; formativ bedömning; bedömningsmetoder; fördelar; nackdelar; årskurs 4–6.;

  Sammanfattning : Syftet med denna enkätstudie är att undersöka hur mellanstadielärare upplever användningen av formativa bedömningsmetoder av elevers skrivande, men även att undersöka vilka för- och nackdelar som dessa metoder kan medföra. Lärarnas svar tyder på att det finns en varierad tillämpning av lärarrespons, kamratbedömning och självbedömning där fördelarna med respektive metod kan leda till att lärandet exempelvis blir tydligt och synligt samtidigt som eleverna blir aktiva och får möjlighet till att träna ansvar i sitt lärande. LÄS MER

 4. 4. Formativ bedömning i gymnasieskolan : Ett lärarperspektiv på linjära ekvationssystem

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för matematik och datavetenskap (from 2013)

  Författare :Benny Andersson; [2021]
  Nyckelord :formative assessment; systems of linear equations; teaching; formativ bedömning; linjära ekvationssystem; undervisning;

  Sammanfattning : Under många år har formativ bedömning blivit ett begrepp som används flitigt i undervisningsdiskussioner. Detta för att resultatet utav arbetsmetoden varit så positivt. Man har sett att man genom att uppmärksamma elever på deras kunskapsnivå kan lägga upp en mer individuell strategi för hur de ska nå sitt slutmål. LÄS MER

 5. 5. Varierade examinationsformer i gymnasiematematiken

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Moa Kockum; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The Swedish upper secondary school curriculum emphasizes on the individual learner’s development. In order to meet the needs of the pupils the teachers must vary their teaching methods and also the forms of assessment. This study focuses on teachers’ views and thoughts on varied forms of examinations and assessment in mathematics. LÄS MER