Sökning: "formative assessment"

Visar resultat 1 - 5 av 283 uppsatser innehållade orden formative assessment.

 1. 1. Formative assessment in elementary school

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Hannah Blecher; Martin Hörlin; [2021]
  Nyckelord :formative assessment; formative feedback; ESL; elementary school; primary school;

  Sammanfattning : This study's purpose is to investigate formative assessment/feedback in elementary school. According to the Curriculum (2018), it is essential to use formative feedback in the classroom because it helps students progress in their learning. LÄS MER

 2. 2. Formativ bedömning i Idrottspraktiken : Lärares uppfattningar om återkopplingens inverkan på undervisning och lärande i ämnet Idrott och hälsa.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Christoffer Eriksson; Carl-Christian Olsson; [2021]
  Nyckelord :Formative assessment; feedback; self assessment; peer assessment; physical education; qualitative interview study; Formativ bedömning; feedback; återkoppling; självbedömning; kamratbedömning; idrott och hälsa; kvalitativ intervjustudie;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka högstadielärares idéer och tillämpning av formativ bedömning i ämnet idrott och hälsa, samt vilken typ av formativ bedömning lärarna anser hjälper eleverna bäst i deras lärande. Till studien hör följande frågeställningar: (1) Vilka idéer, värderingar och normer kännetecknar lärares uppfattning om formativ bedömning och dess tillämpning i undervisningen? (2) Vilken typ av formativ bedömning anser idrottslärare hjälper eleverna bäst i sitt lärande? (3) Vilka skillnader finns mellan idrottslärare i deras användning och konceptualisering av formativ bedömning? Studiens kvalitativa ansats har resulterat i semi-strukturerade intervjuer med sex verksamma lärare inom ämnet Idrott och hälsa (IH) i årskurs 7-9. LÄS MER

 3. 3. Formativ bedömning i gymnasieskolan : Ett lärarperspektiv på linjära ekvationssystem

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för matematik och datavetenskap (from 2013)

  Författare :Benny Andersson; [2021]
  Nyckelord :formative assessment; systems of linear equations; teaching; formativ bedömning; linjära ekvationssystem; undervisning;

  Sammanfattning : Under många år har formativ bedömning blivit ett begrepp som används flitigt i undervisningsdiskussioner. Detta för att resultatet utav arbetsmetoden varit så positivt. Man har sett att man genom att uppmärksamma elever på deras kunskapsnivå kan lägga upp en mer individuell strategi för hur de ska nå sitt slutmål. LÄS MER

 4. 4. Formativa bedömningens påverkan på elevers progression i skrivande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för kultur och samhälle (KS); Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Erika Guardado; Amanda Sköld; [2021]
  Nyckelord :Formative assessment; assessment for learning; writing; Formativ bedömning; skrivande; progression; lärande;

  Sammanfattning : Syftet med kunskapsöversikten är att ta reda på hur elevernas skrivutveckling gynnas av en formativ bedömning. Metoden har bestått av informationssökning där resultatet av källorna sedan har bearbetats och noggrant granskats samt slutligen sammanställts. LÄS MER

 5. 5. Bedömningar i förskolan : "Vi bedömer ju inte för att kränka barnen."

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Sandra Birgisdóttir; Yasmin Aboutaka; [2021]
  Nyckelord :Assessment; preschool; development talks; documentation; development and learning.; Bedömning; förskola; utvecklingssamtal; dokumentation; utveckling och lärande.;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att bidra med kunskap om bedömning som begrepp och som pedagogisk praktik i det förskolepedagogiska fältet. Studien bygger på en kvalitativ ansats där sex semistrukturerade intervjuer genomförts med förskollärare från sex olika förskolor i södra Sverige. LÄS MER