Sökning: "formell informell relation"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden formell informell relation.

 1. 1. Det digitala mötet och relationer : En kvalitativ studie om användningen av digitala möten på B2B-marknaden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Marcus Holmkvist; Jonathan Nilsson; [2022]
  Nyckelord :Relationsmarknadsföring; B2B; Förtroende; Engagemang; Relationer; Kommunikation;

  Sammanfattning : Kontinuerlig förändring är något som representanter på företagsmarknaden ständigt behöver förhålla sig till och marknaden är under påfrestningen av att ständigt behöva anpassa sig. 2020 ställdes världen upp och ner i och med Covid-19-pandemins utbrott och distansarbete vilket har lett att digitala möten mellan företagsrepresentanter på B2B- makrnaden har blivit allt vanligare. LÄS MER

 2. 2. Återbruk i byggprojekt: Arkitekten som förändringsagent

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Liza Sällström Eriksson; [2022]
  Nyckelord :Arkitektroll; återanvändning av material; informell förändringsagent; förändringsarbete; temporära organisationer; byggprocessen; förändring; återbruksarbete;

  Sammanfattning : The Swedish building sector is the cause behind a large part of all generated waste in Sweden. This must change to reach the goal by 2030 to make a significant reduction of waste. One way to work towards this goal is to reuse existing material. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors erfarenheter av att möta patienter med annan kulturell bakgrund inom palliativ vård : litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Malin Håkansson; Natalie Karlsson; [2021]
  Nyckelord :Experience; Nurse; Palliative care; Transcultural nursing; Erfarenhet; Palliativ vård; Sjuksköterskan; Transkulturell omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sverige är mångkulturellt. En kultur är något som utvecklats över tid och påverkar alla aspekter i det dagliga livet. Döden väcker många gånger existentiella frågor och i ett mångkulturellt land som Sverige förekommer flertalet olika traditioner och livsåskådningar. LÄS MER

 4. 4. Att gå från "outsider" till "insider" : En intervjustudie om nyanställdas socialisationsprocess under oplanerat arbete på distans

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Charlotte Vikberg; Linn Paulsson; [2021]
  Nyckelord :distansarbete; digitalt arbete; introduktion;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att bidra med kunskap om hur nyanställda medarbetare upplever delaktighet, lärande och identitetsskapande med sin arbetsplats när socialisationsprocessen sker oplanerat på distans. Syftet preciseras i följande frågeställningar: hur upplever medarbetare som introduceras på distans sina relationer till kollegor? Vilka upplevelser har medarbetarna av kommunikationen med kollegor när arbetet sker på distans? Samt hur upplever medarbetare sina möjligheter till informellt lärande under distansbaserade förutsättningar? Empirin som ligger till grund är material från sju halvstrukturerade intervjuer. LÄS MER

 5. 5. Det lokala bankkontoret i digitaliseringens fotspår : En kvalitativ undersökning av de lokala bankchefernas kundrelationsskapande under den digitala transformationen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Matilda Syrén; Max Svensson; Johanna Andersson; [2021]
  Nyckelord :Digital Transformation; Lokal Bank; Kundrelation; Relationsmarknadsföring; Informell Styrning; Formell Styrning;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Den digitala transformationen har drastiskt påverkat hur bankernaskunder genomför sina bankärenden och de spenderar mindre tid på bankkontoret än tidigare.Samtidigt som bankerna vill att kunden ska bli mer självständig med sina bankärenden i ettlönsamhetssyfte vill de fortfarande ha en stark relation med kunden. LÄS MER