Sökning: "formell kommunikation"

Visar resultat 1 - 5 av 142 uppsatser innehållade orden formell kommunikation.

 1. 1. Budgetering på distans : En studie om den informella kommunikationens roll i budgetprocessen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Sebastian Nehard Mattsson; Marcus Persson; [2021]
  Nyckelord :Distansarbete; formell kommunikation; informell kommunikation; informationsasymmetri; budgetering; budgetprocessen;

  Sammanfattning : Under 2020 drabbades världen av en pandemi som har påverkat hela samhället på olika sätt. Social distansering var en av de rekommendationer som den svenska regeringen utfärdade, vilket innebar att många företag och organisationer övergick till distansarbete. LÄS MER

 2. 2. Att gå från "outsider" till "insider" : En intervjustudie om nyanställdas socialisationsprocess under oplanerat arbete på distans

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Charlotte Vikberg; Linn Paulsson; [2021]
  Nyckelord :distansarbete; digitalt arbete; introduktion;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att bidra med kunskap om hur nyanställda medarbetare upplever delaktighet, lärande och identitetsskapande med sin arbetsplats när socialisationsprocessen sker oplanerat på distans. Syftet preciseras i följande frågeställningar: hur upplever medarbetare som introduceras på distans sina relationer till kollegor? Vilka upplevelser har medarbetarna av kommunikationen med kollegor när arbetet sker på distans? Samt hur upplever medarbetare sina möjligheter till informellt lärande under distansbaserade förutsättningar? Empirin som ligger till grund är material från sju halvstrukturerade intervjuer. LÄS MER

 3. 3. Det nya normala relationerna ledarskapet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Hampus Svensson; Ludvig Aronsson; [2021]
  Nyckelord :Relationellt ledarskap; Relationer; det Nya Normala; Crisis Management; Tillit; Kommunikation; Social interaktion; Digitalisering.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med vår forskning är att skapa en större förståelse för hur det relationella ledarskapet upplevs i en kris, det vill säga hur relationer byggs, bibehålls eller förändras mellan chefer och medarbetare i en pandemi. Frågeställning: Hur upplever chefer relationellt ledarskap i en kris? Teoretisk referensram: Först presenteras relationellt ledarskap mer djupgående, där följarens roll betonas tillsammans med de viktigaste faktorerna för ledarskapet och relationerna. LÄS MER

 4. 4. Intern kommunikation i en extrem situation : - En kvalitativ studie om omställningen till distansarbete

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Julia Forsgren; Josefin Holmström; [2021]
  Nyckelord :intern kommunikation; distansarbete; förändring; COVID-19; rutiner; strategier;

  Sammanfattning : Världen har påverkats kraftigt sedan viruset COVID-19 spreds snabbt under våren 2020 och skapade en extrem situation. Sedan dess har många företag snabbt behövt ställa om till en mer distanserad arbetsmiljö under en mycket kort tid. LÄS MER

 5. 5. Ett steg framåt - två steg bakåt : Om ledarskap och kultur på distans

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Jens Pålsson; Victoria Tjäder; [2021]
  Nyckelord :organisationskultur; virtuella organisationer; virtuellt ledarskap; formell kommunikation; kulturstyrning;

  Sammanfattning : Abstract Bachelor’s thesis in Business Administration III, Organisation 15 HP, 2FE78E, School of Economics at Linnaeus University in Kalmar, Spring 2021. Writers: Jens Pålsson and Victoria Tjäder Advisor: Olle Duhlin Examinator: Hans Wessblad Title: One step forward - two steps back - About virtual leadership and culture Purpose: The purpose of the study is to describe the dynamic relation between leadership and organizational culture in a (increasingly) virtual workplace. LÄS MER