Sökning: "formell och informell makt"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden formell och informell makt.

 1. 1. Samarbete baserat på avtal eller förtroende? : Fördelningen mellan formell och informell styrning i interorganisatoriska relationer

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Isabelle Hallin; Maria Larsson; [2018]
  Nyckelord :Formal control; informal control; contract; trust; interorganizational relationships; cooperation; Formell styrning; informell styrning; avtal; förtroende; interorganisatoriska relationer; samarbete;

  Sammanfattning : Problematisering: Interorganisatoriska relationer är komplexa och problematiska där ekonomiska variabler ska förenas med personliga känslor och värderingar. Det gör att det krävs någon form av styrning för att säkerställa att samarbetsparterna verkar i linje med organisationernas gemensamma intresse och för att motverka opportunistiska beteenden. LÄS MER

 2. 2. Vem bestämmer vad? En fallstudie om inflytande och styrform inom Statsvetenskapliga institutionen i Lund

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Markus Jonasson Krook; Wilhelm Åkerman; [2018]
  Nyckelord :Makt; Statsvetenskapliga institutionen; Debatt; Fallstudie; Kollegialitetstyrning; Linjestyrning; Top-down; Bottom-up; Intervju; Steven Lukes; Lunds Universitet; Informell; Formell; Styrning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen handlar om statsvetenskapliga institutionen vid Lunds universitet, formell respektive informell makt inom institutionen och huruvida den akademiska friheten påverkas av styrformen inom institutionen. Vårt intresse för att studera detta ämne väcktes i samband med en debatt om könskvotering gällande kurslitteratur inom institutionsstyrelsen. LÄS MER

 3. 3. Maktrelationer i stadsplanering

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Emanuel Toft; Gorm Hyltén-Cavallius; [2017]
  Nyckelord :Makt; Governance; Stadsplanering; Malmö; Blandade upplåtelseformer; Power; Urban planning; Mixed tenure;

  Sammanfattning : Sammanfattning Denna kandidatuppsats behandlar formell och informell maktutövning inom governance-styrd planering. Studien syftar till att undersöka vilka förutsättningar som finns för Malmö stad att implementera en blandning av upplåtelseformer på stadsdelsnivå inom ramen för existerande maktstrukturer. LÄS MER

 4. 4. Informell kompetens och rekryterarens preferens En kvalitativ intervjustudie om kompetens, bedömnings- och urvalsmetoder samt tolkningsföreträde vid en ledarrekrytering

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Sarah Berndt; Emelie Lindström; [2016-01-22]
  Nyckelord :ledare; formell kompetens; informell kompetens; rekrytering; bedömning och urval; maktperspektiv;

  Sammanfattning : SyfteGenom intervjuer med rekryterare syftar denna studie att skapa en bredare förståelse förledarrekryteringens utformning. Fokus riktas primärt mot att belysa betydelsen rekryterare uttrycks lägga vid formella och informella kompetenser och hur bedömning och urval går till för att säkerställa att kandidaten möter dessa kompetenskrav. LÄS MER

 5. 5. Controllers roller utifrån förväntningar och position i två stora företag - En kvalitativ undersökning.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Linnea Hultqvist; Rasmus Klanglund; [2016]
  Nyckelord :Controllers; expectations; position in the organization; management accounting; Controllers; förväntningar; position i organisationen; ekonomistyrning;

  Sammanfattning : Syfte Vårt syfte med denna uppsats är att beskriva och förklara controllers olika roller i två stora företag som arbetar med sin controllerfunktion på olika nivåer. Vi vill skapa en fördjupad förståelse för controllerrollen och hur rollen påverkas av förväntningar från olika nivåer i företaget och controllerns position i företaget. LÄS MER