Sökning: "formella informella strukturer"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden formella informella strukturer.

 1. 1. Vägen till värdeskapande. En kvalitativ undersökning av de bakomliggande drivande faktorerna till förändring inom vården

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Hillevi Glantz; Parya Forghani-Asl; [2022-02-16]
  Nyckelord :Drivkrafter; Innovation; change management; processer; formella informella strukturer; involvering;

  Sammanfattning : I denna kvalitativa undersökning är följande frågeställningar syntetiserade; Vilka är de bakomliggande faktorerna för förändring på ett sjukhus?, Hur upplevs förändringar av olika yrkesgrupper och på vilket sätt kan de potentiellt påverka förändringsprocessen? Genom en induktiv metodansats har en empirisk datainsamling, i form av flertal intervjuer med medarbetare på ett sjukhus i Skaraborg, använts. Därefter samlades sekundärkällor inom change management för att belysa olika perspektiv på förändringsprocesser och drivkraft för att förklara den insamlade datan. LÄS MER

 2. 2. “Men vi har ju en policy!” En kvalitativ fallstudie av anställdas upplevelser av ett medieföretags interna jämställdhetsarbete

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Amanda Bågenholm; Helén Elofsson; [2022-02-16]
  Nyckelord :jämställdhet; mångfald; intersektionalitet; policy; implementering; diskrepans;

  Sammanfattning : Föreliggande uppsats utgår från en kvalitativ studie där anställdas uppfattningar och upplevelser av jämställdhet har undersökts inom ett medieföretag i Göteborg. Författarna har utgått från en abduktiv ansats och gjort en tematisk analys av insamlad data. LÄS MER

 3. 3. Intresse för inkludering. En kvalitativ studie om intresset för att ha kulturell mångfald bland chefspositioner

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Hanna Wångdahl; Melissa Mühlrad; [2022-02-16]
  Nyckelord :kulturell mångfald; rekrytering; managing diversity; kultur; löskoppling;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka intresset för att ha en kulturell mångfald bland chefspositioner inom börsnoterade bolag verksamma i Sverige. Studien belyser hur företag arbetar med kulturell mångfald i praktiken samt hur rekryteringsprocessen kan tänkas påverka huruvida kulturell mångfald inkluderas bland chefspositioner. LÄS MER

 4. 4. Vart tog kvinnorna vägen? : Hur ledare arbetar med jämställda utvecklingsmöjligheter

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Julia Landberg; Julia Persson; [2022]
  Nyckelord :Jämställdhet; Ledarskap; Genus; Ledarskapsverktyg; Motivering; Feedback; Utökat ansvar; Befordran; Homosocialitet; Kvinnors prestationer.;

  Sammanfattning : Inom privat sektor är kvinnor underrepresenterade på chefspositioner. Män anses enligt normen vara den naturliga ledaren, medan kvinnor möter otaliga hinder för att avancera då de inte når upp till samhällets bild av den ideala chefen. LÄS MER

 5. 5. Eldsjäl eller martyr? : En kritisk diskursanalys av hur lärare inom kulturskolan upplever sin arbetssituation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Erik Lundin; [2022]
  Nyckelord :agens; kollektiv agens; kritisk diskursanalys; kulturskolan;

  Sammanfattning : Studiens syfte har varit att undersöka hur musiklärare inom kulturskolan upplever agens, det vill säga vilket handlingsutrymme de upplever sig ha i förhållande till de strukturer som påverkar deras arbetssituation. Datainsamlingen har skett genom kvalitativa intervjuer med fyra lärare som arbetar på kommunala kulturskolor. LÄS MER