Sökning: "formella och informella normer"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden formella och informella normer.

 1. 1. Bedömning av kompetens i tekniska karriärspår : En fallstudie om hur föreställningar om kompetens, kompetensbedömning och karriär påverkar organisationers möjlighet att skapa inkludering och mångfald

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Caroline Bern; [2019]
  Nyckelord :career; competence; assessment of competence; processes of assessment; inclusion; diversity; karriär; kompetens; bedömning av kompetens; bedömningsprocesser; inkludering; mångfald;

  Sammanfattning : Att ha en mångfald av arbetskraft har idag blivit en viktig fråga för att kunna fånga in en mängd olika kompetenser, kunskaper och förmågor. Många företag uppmuntrar idag arbete med mångfald och inkludering eftersom de hävdar att de ökar kreativiteten och i utsträckningen vinsten för företaget. LÄS MER

 2. 2. "Udda fåglar" : En kvalitativ studie om svenskars upplevelser av att arbeta i Japan

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Jessica Hansson; Elin Fernhede; [2019]
  Nyckelord :Japan; anpassning; arbetskultur; jämlikhet; normer; Cross-Cultural Code-Switching;

  Sammanfattning : Allt eftersom världen blir mer globaliserad anses det inte längre som en självklarhet att arbeta i ett och samma land under hela sitt arbetsliv. Sverige är inget undantag utan svenskar arbetar nu runt om i hela världen. LÄS MER

 3. 3. Organisationskultur på beställning: En kvalitativ studie om teknologi i förhållande till organisationskultur

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Melinda Nilsson; Amanda Hellström; [2018]
  Nyckelord :Organisationskultur; Teknologi.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur ett teknologikoncept som implementeras genom en mobilapplikation, påverkar organisationskulturen i ett serviceföretag. Arbetet har utgått från följande frågeställningar för att besvara syftet: hur visar sig organisationskulturen hos de anställdas beteende i en organisation med ett appkoncept och hur påverkar teknologin de anställda och deras beteende i denna typ av organisation? Studien utgår från en kvalitativ metod som fördelas på sex djupintervjuer på ca 45 minuter vardera och 9 timmars dold observation vilket motsvarade den insamlade empirin. LÄS MER

 4. 4. Får vem som helst, hur som helst, var som helst, till vem som helst använda emojier : En undersökning om attityder till emojier i informella och formella digitala kommunikationsrelationer

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Sara NIlsson; [2018]
  Nyckelord :Emojier; språkteknifiering; språkintimisering; språkvisualisering; kommunikation; kommunikationsstil; kommunikationsrelationer; attityder; normer;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Resan in i en ny organisation : En kvalitativ studie om nyanställdas upplevelse av att socialiseras in i en ny organisation och dess arbetsgemenskap

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Anna Linder; Henriksson Caroline; [2017]
  Nyckelord :nyanställd; introduktionsfas; socialiseringsprocess; normer och värderingar;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att få kunskap om nyanställdas upplevelse av att socialiseras in i en kommunal arbetsplats, med fokus på överföring av och anpassning till normer och värderingar under introduktionsfasen. Insamling av data gjordes genom ett antal semistrukturerade intervjuer med personer som inom det senaste året påbörjat sin anställning i kommunen. LÄS MER