Sökning: "formellt inflytande"

Visar resultat 1 - 5 av 52 uppsatser innehållade orden formellt inflytande.

 1. 1. Pedagogers syn på sin egen yrkesroll i den demokratiska processen.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Maria Andersson; Maria Dalerstedt; [2023-10-26]
  Nyckelord :Elevinflytande; fritidshem; delaktighet; inflytande; formellt inflytande; informellt inflytande; demokrati; ledarskap; Covid-19-pandemi;

  Sammanfattning : Vår upplevelse är att kollegor talar om att det blivit en mycket begränsad möjlighet att genomföra en bra verksamhet, särskilt under den pågående Covid-19-pandemin, med ett varierat innehåll då det mesta av tiden ska bedrivas utomhus. Vi ser en risk med att fritidsverksamheten mer uppfattas och upplevs som barnpassning utomhus av pedagogerna, likt så som Haglunds (2009) diskurs, “överbliven tid” beskrivs. LÄS MER

 2. 2. Lekmannastyrning av socialtjänsten : Enhetschefers syn på politikers roll och inflytande i socialnämnden

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi

  Författare :Erika Lövqvist; Nina Tynys; [2023]
  Nyckelord :layperson; middle managers; political decisions; social services; insatser socialtjänsten; lekmän; mellanchef; politiska beslut;

  Sammanfattning : I Sverige är socialtjänsten formellt underställd politiken. Denna studies syfte var att undersöka socialtjänstens enhetschefers perspektiv på socialnämndpolitikernas roll och möjlighet att påverka socialtjänstens arbete. LÄS MER

 3. 3. ”VÅRA MÖJLIGHETER TILL INFLYTANDE BEROR PÅ DE VUXNAS INTRESSE ATT GE OSS DET” : En kvalitativ intervjustudie om elevkårers upplevda möjligheter till formellt elevinflytande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Ellika Axelsson Fisk; [2022]
  Nyckelord :Elevkårer; formellt elevinflytande; skolans demokratiuppdrag;

  Sammanfattning : The aim of this study is to understand how students who are involved in student councils at upper secondary schools in a municipality in northern Sweden experience their opportunity for formal student influence. This is done on the basis that the school in regulatory documents has a democratic responsibility to educate citizens who should be able to be active in society when they have completed a Swedish school education. LÄS MER

 4. 4. Alla barns aktiva delaktighet i och reella inflytande över förskolans undervisning: En intervju- och dokumentstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Paula Schmidt; Elin Swanström; [2022]
  Nyckelord :barns delaktighet; barns inflytande; förskola; Shiers delaktighetsmodell; sociokulturell teori; verksamhetsplan;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att ta reda på några pedagogers uppfattningar och erfarenheter av arbetet med barns delaktighet och inflytande i förskolans undervisning. Studiens inledande del avser att ge läsaren en bakgrund, dels gällande viktiga begrepp dels om den svenska förskolan som institution. LÄS MER

 5. 5. Hur struktureras musikundervisningen? : En studie om högstadielärares syn på elevinflytande i musikklassrummet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Svanberg Andreas; [2022]
  Nyckelord :musikpedagogik; elevinflytande; genreval; undervisningsval; musiklärare;

  Sammanfattning : Hur mycket ska eleverna få bestämma över undervisningsmaterialet? Vilket sätt ska musiken läras ut för att vara mest givande för eleverna? Är genrebredd viktigt för eleverna? Hur viktigt är det att eleverna har roligt i klassrummet? I denna uppsats fokuseras detta inom musikundervisning på högstadiet. Formellt och informellt lärande enligt Göran Folkestads teorier kommer att ligga till grund för studien med skolans läroplan som bakgrund. LÄS MER