Sökning: "forskning inom matematik i förskolan"

Visar resultat 1 - 5 av 51 uppsatser innehållade orden forskning inom matematik i förskolan.

 1. 1. Matematik på förskolan : Matematikundervisning i barnens lek

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Shanaz Said; Sihem Semouk; [2022]
  Nyckelord :förskola; undervisning; matematik; lek; förskollärare;

  Sammanfattning : Sammanfattning Inledning Matematik är en viktig del i förskolans värld för att få en bra grund i skolan och i vårt samhälle speciellt med tanke på att matematik hela tiden finns runt omkring oss och används i många olika sammanhang. Det som krävs är att förskollärare ska synliggöra och tydliggöra matematiken på olika sätt för att locka barnens intresse i vardagliga situationer. LÄS MER

 2. 2. Varför behövs matematikundervisningen i förskolan? : En forskningsöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Camilla Elmander; Heidi Ingemarsson; [2022]
  Nyckelord :matematik; matematik i förskolan; yngre barns matematik;

  Sammanfattning : Sammanfattning I forskningsöversikten presenteras resultat av vad aktuell forskning säger om vikten av en tidig matematikundervisning i förskolan. Matematiken tar idag en större plats i undervisningen på förskolan tack vare att läroplanen för förskolan (Lpfö 18, 2019) har reviderats flertalet gånger. LÄS MER

 3. 3. Musikens betydelse för lärande i förskolan : En intervjustudie om musik som mål och medel för lärande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Fanny Björn; Diana Roslund; [2022]
  Nyckelord :Barn; Musik; Förskola; Musicera; Musik som mål; Musik som medel; Inommusikaliskt mål; Utommusikaliskt mål;

  Sammanfattning : Den här studien handlar om musikens betydelse för förskolan och vikten av att se musik som mål och medel för lärande. Studien är baserad på en kvalitativ metod och bearbetningen av empirin sker utifrån de teoretiska begreppen inommusikaliskt mål och utommusikaliskt mål. LÄS MER

 4. 4. Skönlitteraturens inverkan på matematikinlärningen

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Beatrice Svedjekrans; Marie Dorbell; [2021]
  Nyckelord :Matematik; inlärning; högläsning; pedagogik; intresse; böcker; litteratur; barn;

  Sammanfattning : I Sverige är matematik och svenska de ämnen som får störst fokus i skolan, framför allt i dänger årskurserna samt förskolan. Det finns forskning som påvisar att läsning har en positivinverkan på barns matematikkunskaper, vilket innebär att de två största ämnena i skolan skulle kunna integreras. LÄS MER

 5. 5. Matematikundervisning i förskolan : En studie om förskollärares planerade och spontana matematikundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Maria Elvingsson; Lovisa Fjellet; [2021]
  Nyckelord :Förskola; matematik; matematikundervisning; matematikdidaktik; Bishops matematiska aktiviteter.;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att beskriva och på ett fördjupat sätt förstå hur förskollärare genomför både planerad och spontan matematikundervisning. För att uppnå syftet har en enkät med både kvantitativa och kvalitativa frågor använts. Informanternas svar har analyserats utifrån Bishops sex matematiska aktiviteter. LÄS MER