Sökning: "forskning kring förskola och förskoleklass"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade orden forskning kring förskola och förskoleklass.

 1. 1. Dokumentation, kartläggning, språkstöd och samverkan kring flerspråkiga barn och elevers språkutveckling i förskolan och förskoleklass

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Josephine Helgemo; [2023]
  Nyckelord :dokumentation; kartläggning; samverkan; språkstöd; flerspråkighet; förskola; förskoleklass;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att öka kunskapen om på vilka olika sätt pedagoger i förskolan och förskoleklassen dokumenterar och kartlägger flerspråkiga barns språkutveckling, vilket språkstöd som ges vid dessa tillfällen, samt på vilken information som överförs och hur samverkan sker vid övergången från förskola till förskoleklass. För att uppnå studiens syfte användes kvalitativa intervjuer som metod där det insamlade materialet analyserades utifrån det sociokulturella perspektivet och tidigare forskning inom studiens ämnesområde. LÄS MER

 2. 2. Övergång, en stadig bro eller en tunn röd tråd? : En intervjustudie om barns övergång mellan förskola och förskoleklass sett ur ett organisatoriskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Anna-Carin Aaro; [2022]
  Nyckelord :Ansvarsfördelning; Barn; förskollärare; lärare; samverkan;

  Sammanfattning : Studien tar sin utgångspunkt i barns övergångar från förskolan till förskoleklassen med fokus på det organisatoriska perspektivet. De två skolformerna ska samverka och utbyta information om barnens utveckling och lärande i syfte att främja progression i ett långsiktigt perspektiv. LÄS MER

 3. 3. "Vad är undervisning då?" : En kvalitativ intervjustudie om uppfattningar av undervisningsbegreppet i förskolan och förskoleklassen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Eijla Berglund; Frida Hörnsten; [2022]
  Nyckelord :Förskola; förskoleklass; verksamhetsform; undervisning; uppfattning;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka uppfattningen av begreppet undervisning, hur uppfattningenav begreppet påverkar undervisningen och om det skiljer sig mellan förskolan ochförskoleklassen. Genom semistrukturerade kvalitativa intervjuer har vi granskat pedagogernasuppfattning kring begreppet undervisning och skapat oss en bredare bild av komplexiteten ibegreppet. LÄS MER

 4. 4. Perspektiv på språklig sårbarhet i övergången mellan förskola och skola

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Jeanette Asserborn; Marie Flemming; [2021]
  Nyckelord :förebyggande arbetssätt; lärmiljö; relationellt förhållningssätt; språklig sårbarhet; övergångar;

  Sammanfattning : Sammanfattning   Asserborn, Jeanette & Flemming, Marie (2021). Perspektiv på språklig sårbarhet i övergången mellan förskola och skola. Specialpedagogprogrammet, Fakulteten för lärande och samhälle, Skolutveckling och ledarskap, Malmö Universitet, 90 hp. LÄS MER

 5. 5. Språkutveckling hos flerspråkiga barn : En studie om förskollärares uppfattningar av arbetet med flerspråkiga barns språkutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Diala Mohamed; Hind Ata; [2021]
  Nyckelord :Preschool; Preschool class; Preschool teacher; Multilingualism; Multilingual children; Native language; Interaction; Didactics; Communication; Förskola; Förskoleklass; Förskollärare; Flerspråkighet; Flerspråkiga barn; Modersmål; Interaktion; Didaktik; Kommunikation;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att få djupare kunskap och större förståelse om hur förskollärare uppfattar arbetet med språkutveckling hos flerspråkiga barn. Studien utgår från tre frågeställningar. LÄS MER