Sökning: "forskning om sagor"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade orden forskning om sagor.

 1. 1. Och så levde hon lycklig i alla sina dagar... : En litteraturstudie om genusstrukturer i sagor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping; Högskolan i Jönköping

  Författare :Agnes Lindell; Lovisa Törnebladh; [2019]
  Nyckelord :sagor; kvinnliga karaktärer; skola; genusperspektiv; normer;

  Sammanfattning : Hur framställs egentligen kvinnliga karaktärer i sagor och har dessa framställningar någon påverkan på barn i deras skapande av den egna könsidentiteten? Vi har utifrån forskning försökt besvara hur kvinnliga karaktärer framställs i traditionella sagor, samt hur barn uppfattar karaktärer i traditionella och i feministiska sagor. Då skolan har i uppdrag att aktivt motverka stereotypiska könsmönster och ge elever möjlighet till att finna sin unika egenart, anser vi att det är av hög relevans att studera hur de texter elever möter kritiskt kan granskas utifrån ett genusperspektiv. LÄS MER

 2. 2. En Kvinnas List : Synliggörandet av kvinnan som subjekt i Ovidius Metamorfoser

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Sofia Lindström; [2018]
  Nyckelord :Ovidius; subjektivitet; våldtäkt; kvinnlig våldtäkt; romersk mytologi; romersk litteratur; antika rom; könsroller; könsbegränsningar; maskulinitetsprocess; maskulinitet; sexualitet; femininitet; kvinnlighet; manlighet; sexuella övergrepp; offerprocess; våldtäktsförövare; Publius Ovidius Naso; Ovidius;

  Sammanfattning : Den romerska författaren och poeten Publius Ovidius Naso (43 f.Kr. - 17 el. 18 e. LÄS MER

 3. 3. Hur skriver man för barn? : En studie av målgruppsanpassning i informationstexter för barn

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Svenska

  Författare :Betty Andersson; [2018]
  Nyckelord :1177 Vårdguiden; barn; informationstexter; läsbarhetsanalys; läsförståelse; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker hur 1177 Vårdguidens informationstexter som riktar sig till barn har anpassats efter målgruppens behov. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur väl texter anpassats samt huruvida de förstås av målgruppen. Materialet består av två texter från 1177 Vårdguidens barnavdelning. LÄS MER

 4. 4. Vad läser du, fröken? : Lärare i årskurs 1-3 resonerar om hur högläsning används som i svenskämnet

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Carin Sjöberg; [2017]
  Nyckelord :högläsning; ordförråd; läsförståelse; årskurs 1-3; reading aloud;

  Sammanfattning : Inledning: Högläsning i skolan kopplas ofta till en mysig stund, ibland i samband med fruktstund och till genren skönlitteratur. Eleverna tränas i att lyssna och sitta still men högläsningen kan utebli på grund av lärarnas övriga uppdrag. LÄS MER

 5. 5. Jungfru i nöd? : En kvalitativ studie om hur Disney prinsessor gestaltas på film

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Susanne Gilberg; Sonja Mesrouj; [2017]
  Nyckelord :Könsroller; stereotyper; genus; Disney; skönhet; prinsessor;

  Sammanfattning : Disney har tidigare kritiserats för att de använder typiska könsroller, som exempelvis passiva kvinnor och modiga män. Därför har vi valt att studera hur sex Disney prinsessor gestaltats från 1930-talet till 2010-talet. Vårt syfte var att undersöka om kvinnan hade stereotypa roller och hur gestaltningen sett ut genom åren. LÄS MER