Sökning: "forskning om ur och skur förskolor"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden forskning om ur och skur förskolor.

 1. 1. Varför I Ur och Skur? : En studie om vad som ligger till grund för vårdnadshavarnas val av I Ur och Skur förskola

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Dalia Masiulé; [2018]
  Nyckelord :I Ur och Skur; Friluftsfrämjandet; vårdnadshavare; utomhuspedagogik; förskola;

  Sammanfattning : AbstraktWhy outdoor preschool?A study of the guardians´ reasons for choosing outdoor preschool for their children.Syftet med arbetet är att, utifrån en studie om vad som ligger till grund för vårdnadshavarens val av I Ur och Skur-förskola, bidra med kunskaper som kan leda till förbättrat samarbete mellan förskolan och vårdnadshavarna, och i allmänhet leda till förbättringar inom verksamheten. LÄS MER

 2. 2. Att utnyttja naturen i förskolan - i städer och på landet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

  Författare :Ida Hedman; [2016]
  Nyckelord :Biology; children; nature; outdoors; Barn; biologi; naturområde; utomhusvistelse;

  Sammanfattning : Forskning visar att vi spenderar mindre tid ute i naturen idag än vad vi gjorde för bara 20 år sedan. Förskolans läroplan skriver om att förskolorna ska sträva efter att barnen utvecklar sina kunskaper inom naturvetenskap och eftersom vi människor lär oss genom att göra så bör vi då ge oss ut i naturen för att lära oss om den. LÄS MER

 3. 3. Förskola och arbetet med språkstimulering, : En intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete; Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Sara Töyrä; Sara Abrahamsson; [2009]
  Nyckelord :Språkutveckling; språkstimulerade arbete; förskola;

  Sammanfattning : Detta arbete har syftet att undersöka hur pedagoger arbetar och ser på barns språkutveckling inom förskolan. Vår utgångspunkt var den didaktiska frågan Hur? Undersökningsmaterialet består bland annat av litteratur om tidigare forskning inom ämnet och en genomförd undersökning gjord av Cecilia Rösth och Nina Keuneke. LÄS MER

 4. 4. Utomhuspedagogikens och pedagogernas roll i barnens lek

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT); Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Stina Arnberg; Maria Berggren; [2009]
  Nyckelord :I Ur och Skur; Utomhuspedagogik; Lek; Förskola; Pedagoger;

  Sammanfattning : Examensarbetet handlar om barns lek och är inriktad på två olika I Ur och Skurförskolor, där har vi undersökt hur utomhuspedagogiken och pedagogerna påverkar barnens lek. Frågeställningar som vi har utgått ifrån är: Hur upplever pedagogerna leken i inomhusmiljön i jämförelse med i utomhusmiljö? Vad gör pedagogerna för att stimulera barnen i deras lekar? Vilken är pedagogernas roll i barnens lekar i inomhusmiljö i jämförelse med i utomhusmiljö? Vad är pedagogernas resonemang kring den fria leken? Vår tidigare forskning har innefattat utomhuspedagogik, leken och pedagogernas roll i den. LÄS MER

 5. 5. I Ur och Skur - vad påverkar föräldrars val av förskola

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Institutionen för matematik, natur- och datavetenskap

  Författare :Gabriella Lonz; [2008]
  Nyckelord :Förskola; föräldrar; I Ur och Skur; val;

  Sammanfattning :  Sammanfattning: Den här studien syftar till att ta reda på om föräldrars utomhus vanor påverkar valet av att sätta sina barn på en I Ur och Skur förskola respektive på en kommunal/allmän förskola. Tidigare forskning visar att det är bland annat närheten till hemmet som är avgörande. LÄS MER