Sökning: "forskningsöversikt matris"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden forskningsöversikt matris.

 1. 1. Kan kollegialt lärande förbättra matematikundervisningen? : en forskningsöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Ludwig Tegelmark; [2020]
  Nyckelord :kollegialt lärande; samarbete; lärare; vidareutbildning; matematikundervisning; resultat; undervisning; lektionsplanering;

  Sammanfattning : Syfte Syftet med undersökningen är att ge en bild av vad forskningen visar om kollegialt lärande med fokus på elever i grundskoleåldern och ämnet matematik. Metod Det här arbetet har följt den strategi för en forskningsöversikt som benämns SMART skapad av Nilholm (2017). LÄS MER

 2. 2. Ledarskap och genus i socialt arbete : En forskningsöversikt över ämnet ledarskap och genus i det sociala arbetet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Robin Fritz; [2012]
  Nyckelord :leadership; social work. gender; ledarskap; socialt arbete; genus;

  Sammanfattning : Denna C-uppsats är en forskningsöversikt över ämnet ledarskap och genus i socialt arbete. Syftet med denna forskningsöversikt är att analysera nio vetenskapliga artiklar inom detta område för att få en översikt över ny forskning ifrån 2000-talet. LÄS MER

 3. 3. Att förebygga infektion i blodbanan hos patienter med central venös kateter : en beskrivning av sjuksköterskans preventiva arbete

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Hanna Edberg; Amanda Thång; [2011]
  Nyckelord :Incidence of catheter-related infection; Central venous catheter; Prevention; Guidelines; Nursing care; Incidens av kateterrelaterad infektion; Central venös kateter; Prevention; Riktlinjer; Sjuksköterskans omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund:En Central venös kateter (CVK) är en plastkateter som mynnar i ett centralt kärl nära hjärtat och används bland annat för administrering av läkemedel och blodprodukter. Användandet av CVK ökar inom sjukvården och kan förutom på intensivvårdsavdelningarna även ses i hemsjukvården och i den övriga slutenvården. LÄS MER

 4. 4. Socialisation till lärare : en litteraturstudie över forskning kring lärares yrkessocialisation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Akademin för utbildning och ekonomi

  Författare :Elisabeth Broman; [2010]
  Nyckelord :induction; lärarutbildning; nyutbildad lärare; yrkessocialisering;

  Sammanfattning : Denna C-uppsats är en litteraturstudie, en forskningsöversikt över ämnet socialisering till lärare.  Syftet med studien var att besvara tre frågor (a) Vad är yrkessocialisering till lärare och hur går den till? (b) Hur kan yrkessocialisering till lärare mätas och undersökas? (c) Hur har detta mätts tidigare och vad har man kommit fram till? Litteraturstudien bygger på en analys av nio vetenskapliga artiklar som alla handlar om lärares yrkessocialisering. LÄS MER

 5. 5. Vad handlar subtraktion om?

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

  Författare :Kerstin Larsson; [2010]
  Nyckelord :subtraktion; situationer inom räknesätt; tidiga skolår; subtraktionshändelser; lärarutbildning; matematikdidaktisk litteratur; litteraturstudie; tankesätt; variationsteori;

  Sammanfattning : Denna uppsats är en litteraturstudie av kurslitteratur i matematikdidaktik. Jag har läst all kurslitteratur som användes i matematikdidaktiska kurser för blivande lärare i tidiga skolår under läsåret 2008/2009 vid Stockholms universitet. LÄS MER