Sökning: "forskningsfrågor företagsekonomi"

Visar resultat 1 - 5 av 60 uppsatser innehållade orden forskningsfrågor företagsekonomi.

 1. 1. Konsumenter väljer bort hållbart mode : En kvantitativ studie om klyftan mellan konsumenters vilja och handling vid köp av hållbart producerat mode

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Katerina Swensson Doschoris; [2020]
  Nyckelord :CSR; Hållbarhet; Hållbart producerat mode; Klyfta mellan vilja-handling; Utbud; Pris; Tillgänglighet; Trender;

  Sammanfattning : Abstrakt Titel: Konsumenter väljer bort hållbart mode Författare: Katerina Swensson Doschoris Handledare: Kaisa Lund Examinator: Richard Owusu Kurs: Kandidatuppsats 15hp. Företagsekonomi III - Marknadsföring, kandidatarbete. LÄS MER

 2. 2. Marknadsorientering inom friskvårdsbranschen – En kvalitativ studie av tjänsteföretag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Alex Kambourian; Fredrik Stridlund; [2020]
  Nyckelord :Market orientation; intelligence generation; intelligence dissemination; responsiveness; financial profitability; non-financial profitability; service companies; wellness industry; Marknadsorientering; informationsinsamling; informationsspridning; respons på information; finansiell lönsamhet; icke-finansiell lönsamhet; tjänsteföretag; friskvårdsbranschen;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att få en ökad förståelse för hur tjänsteföretag marknadsorienterar sig inom friskvårdsbranschen. Metod: Studien utgår från ett hermeneutiskt synsätt med en induktiv utgångspunkt. En kvalitativ forskningsmetod används för tio företag verksamma inom friskvårdsbranschen. LÄS MER

 3. 3. Varning för konkurs! : En kartläggning av anmärkningar i svenska revisionsberättelser och deras koppling till att förutspå konkurser

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Niklas Ohlsson; Jakob Sjöström; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Revisionsberättelserna har kritiserats för att inte vara användarvänliga för de intressenter som tar del av dem. 2010 gav Europeiska kommissionen ut en grönbok som kritiserade såväl revisionsbranschen som revisionsberättelserna ur flera perspektiv. Detta ledde fram till ett nytt direktiv 2014 som byggde vidare på ISA 570. LÄS MER

 4. 4. Medarbetarundersökning som styrmedel : En kvalitativ studie om hur resultatet från en medarbetarundersökning kopplas samman med övriga styrmedel

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Björn Markström; Martin Persson; [2019]
  Nyckelord :Employee survey; management control; medarbetarundersökning; styrmedel; företagsekonomi;

  Sammanfattning : Syftet med rapporten är att undersöka hur kopplingen mellan resultatet från en medarbetarundersökning och övriga styrmedel ser ut i en organisation. Detta undersöktes genom två forskningsfrågor som berörde hur denna koppling ser ut samt vilka faktorer som kan påverka dess prioritet. LÄS MER

 5. 5. Handlingar talar starkare än ord : En kvalitativ undersökning om konsumenters attityd och beteende inom Fast Fashion

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Arina Hatami; Sofia Chowdhury; [2019]
  Nyckelord :Fast Fashion; brand; gen-z; brand loyalty; Fast Fashion; varumärke; gen-z; varumärkeslojalitet;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att söka djupare förståelse för Gen-Z konsumenters lojalitet i form av hur deras attityder och beteende skiljer sig mot Fast Fashion handel och hur sambandet mellan dem kan se ut. Vidare syftar denna studie att identifiera konsekvenserna av de olika uppfattningarna i form Word of Mouth. LÄS MER