Sökning: "forskningsläge"

Visar resultat 1 - 5 av 60 uppsatser innehållade ordet forskningsläge.

 1. 1. Black metal och provokation: en autenticitetsdiskurs

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Sandy Fännfors; [2020]
  Nyckelord :Black metal; musikanalys; autenticitet; diskursanalys; irak; sverige; mexico; musik; subkulturellt kapital; kulturpolitik; provokation; semiotisk musikanalys; marduk; funereal moon; janaza;

  Sammanfattning : Varför är black metal provokativt? Vad i subkulturen och musiken provocerar? För att besvara detta är arbetet indelat i två delar. Den första delen utgår från en autenticitetsdiskurs och undersöker black metal som kulturellt fenomen. Här ligger fokus på black metal som subkultur med dess tillhörande historik. LÄS MER

 2. 2. Att planera för en tät och grön stad -Planeringsprocessens möjligheter och utmaningar

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Ronja Backsell; Ronja Nyman; [2020]
  Nyckelord :Förtätning; tät stad; gröna värden; grönstruktur; grön stad; fysisk planering; social- och ekologisk hållbarhet; Örebro kommun;

  Sammanfattning : Rådande forskningsläge redogör för grönytors bortfall till förmån för förtätning. Detta sker även i Örebro tätort, där statistik visar att allmänna grönytor i Örebro tätort har minskat (SCB 2015a), trots att Örebro kommun har tydliga styrdokument och riktlinjer som förespråkar det motsatta. LÄS MER

 3. 3. Användning av translanguaging för begrepp i fysikundervisningen i mellanstadiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Ibrahim Saglam; Adam Beganovic; [2020]
  Nyckelord :fysik; NO; språk; translanguaging; tvåspråkig; redskap;

  Sammanfattning : I takt med den ökade invandringen till Sverige har vikten av att inkludera de tvåspråkiga elevernas förstaspråk i undervisningen blivit allt viktigare. Begrepp som förekommer inom fysiken är ofta abstrakta och svåra att förstå. Med hjälp av förstaspråket kan eleverna lättare ta till sig ämnesinnehållet. LÄS MER

 4. 4. Implementering av Lean Produktutveckling

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Muzaffer Arpacik; Linus Jensen; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I dagens arbetsmarknad som blir allt mer global och digitaliserad med många olika forskningsområden som blommar och utvecklas snabbt i en accelererande fart, duger det inte bara att ha en affärsidé för att kunna lyckas på marknaden. För att lyckas på marknaden så krävs det även ramverk för hur man går från ”idén på ritbordet” till en färdig produkt eller tjänst så snabbt och effektivt som möjligt, samtidigt som kostnaderna hålls nere. LÄS MER

 5. 5. Det demokratiska lärandet på fritidshemmet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Emil Öijen Lindeberg; [2020]
  Nyckelord :Demokrati; Fritidshem; Pedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att kartlägga vad fritidspedagogerna tar upp att de gör i sitt arbete på fritidshemmet för att barnen ska lära sig ett demokratiskt förhållningssätt och dess principer. Kartläggningen har gjorts genom att intervjua sex fritidspedagoger på olika fritidshem. LÄS MER