Sökning: "fortbildning"

Visar resultat 1 - 5 av 1015 uppsatser innehållade ordet fortbildning.

 1. 1. Språkstörning. En kvalitativ intervjustudie kring lärares arbete med elever med språkstörning i årskurs 1 till 3 för ökad måluppfyllelse

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Malin Rehnström; Camilla Åkesson; [2023-09-19]
  Nyckelord :språkstörning; årskurs 1-3; ökad måluppfyllelse; framgångsfaktorer; utmaningar; stöd;

  Sammanfattning : De flesta elever med språkstörning placeras i vanlig klass med varierande grad av stöd och språkstörning är mer osynlig än andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Vikten av ett proaktivt arbete i skolans tidiga årskurser är en grundläggande förutsättning för ökad måluppfyllelse och att förebygga negativa livskonsekvenser för elever med språkstörning. LÄS MER

 2. 2. Tusen saker på bordet - “sexualitet, samtycke och relationer” i bildämnet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Linnéa Axelsson; Sofia Bankeström; [2023-07-05]
  Nyckelord :bildlärare; läroplan; närbyråkrater; värdegrund; sexualitet; visuell kultur;

  Sammanfattning : Från höstterminen 2022 gäller nya läroplaner i svenska grund- och gymnasieskolan. I läroplanernas inledande delar anges skolans värdegrund och uppdrag. I de förändrade styrdokumenten har kunskapsområdet sex- och samlevnad stärkts och bytt namn till “sexualitet, samtycke och relationer”. LÄS MER

 3. 3. Från skolperspektiv till livsperspektiv - hur personalen uppfattar att fortbildning om medicinska diagnoser kan bidra till utveckling av den pedagogiska verksamheten

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Ann Catrin Röjvik; [2023-03-28]
  Nyckelord :fortbildning; specialpedagogik; diagnos; syndrom; skolsituation; komplicerad inlärning; föräldrasamverkan;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ågrenska bedriver familjevistelser för barn som har ovanliga funktionshinder och deras familjer. Sedan hösten 1997 får familjer som kommer till Ågrenska på en vistelse bjuda med sig sk kringpersonal, dvs personal som arbetar med barnen på hemorten. Personalen får tillsammans med föräldrarna information om diagnosen ur bla. LÄS MER

 4. 4. Digital kompetens och användning av digitala verktyg – En kvantitativ studie om svensklärares digitala kompetens och användning av digitala verktyg för elever i skrivsvårigheter

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Caroline Anttila; Ida Johansson; [2023-02-14]
  Nyckelord :digital kompetens; digitala verktyg; skrivsvårigheter; svensklärare; SAMR; TPACK;

  Sammanfattning : Bakgrund: Samhällets snabba digitalisering påverkar skolan i allra högsta grad och skolorna ställs därmed inför stora utmaningar att förbereda eleverna för en digital framtid. Det digitala samhället kräver ett förändrat sätt att formulera sig i skrift och elever i skrivsvårigheter kan ofta hamna i kläm. LÄS MER

 5. 5. Lyriken i klassrummet : En intervjustudie om lärares uppfattningar av lyrik och lyrikens potential i svenskundervisningen för årskurs F-3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Linnea Grahn; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna studie behandlar lyrik i svenskundervisningen för årskurserna F-3. Lyrik i F-3 är ett område där svensk forskning saknas, vilket innebär ett behov av ökad kunskap. Det är vidare en genre som i internationell forskning visats ha språkutvecklande egenskaper, men som kan vara krävande för lärare att undervisa i. LÄS MER