Sökning: "forum theater"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden forum theater.

 1. 1. Pedagogiskt drama i socialt arbete - Kreativa metoder för att behandla etiska frågor i socialt arbete

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Carina Larsson; [2019]
  Nyckelord :community theater; ethics; forum theater; educational drama; reflection; social work; social interaction; communityteater; etik; forumteater; pedagogiskt drama; reflektion; socialt arbete; social interaktion;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur pedagogiska dramametoder kan användas i socialt arbete för att öka reflektion i den professionelles arbetsliv. Vidare undersöktes huruvida verksamheter som arbetar med pedagogiska dramametoder bidrar till att uppmärksamma och stötta utsatta och marginaliserade grupper i samhället. LÄS MER

 2. 2. Mästaren och Kim : berättande, skådespelande och blockflöjtsspel

  Master-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för folkmusik

  Författare :Kim Persson; [2017]
  Nyckelord :Blockflöjt; folkflöjt; stand up teater; berättande; folkmusik;

  Sammanfattning : The Master and Kim - Artistic Research Projects that concern questions about musical narration. How can a single person with a flute on an empty scene create a daring and entertaining storytelling? A story that moves freely between realism and stylization. LÄS MER

 3. 3. Det ska vara på riktigt! : Dramatisering som metod för konflikthantering i förskolan

  M1-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Veronica Bergsmo; [2015]
  Nyckelord :For real; shame; play; conflict; aggressive behavior; forum theater;

  Sammanfattning : In my essay I illustrate some of the different methods and theories that can be applied when children in preschool exhibit a disruptive behavior. I reflect on the story based on concepts such as shame, guilt, emotional state, competens to play, solution-oriented pedagogy and forum theater.The story takes place in a kindergarten yard. LÄS MER

 4. 4. Att leda arbete inom det konstpedagogiska perspektivet

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Carolina (Lina) Ahlborg; Caroline Ausmaa; [2009]
  Nyckelord :drama; teater; konstpedagogiskt perspektiv; lärandesyn; ledarskap;

  Sammanfattning : Vi har valt att undersöka vilken syn verksamma dramapedagoger har på begreppet konstpedagogiska perspektivet som Mia Marie F. Sternudd tar upp i sin avhandling ”Dramapedagogik som demokratisk fostran?”(2000) och vilka kompetenser som krävs för att leda ett dramaarbeta inom detta perspektiv där en vanligaste konstformen är arbete med teater. LÄS MER

 5. 5. Teater för försoning: Hur forumteater kan användas som metod för att främja psykosocial försoning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Irina Bernebring Journiette; [2008]
  Nyckelord :Försoning; Teater; Third space; Elicitive; Balkan; Theater theory and history; Teatervetenskap; Peace and conflict research; polemology; Freds- och konfliktforskning; Arts and Architecture; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Theatre is often seen as an act to entertain or provoke, however the main argument of this paper is that theatre also can be seen as a process to build peace. This study focuses on and explores how artistic processes, such as Forum Theatre developed by Augusto Boal, can be used as a method to promote psychosocial reconciliation in war-shattered areas. LÄS MER