Sökning: "forwarding and arrival processes"

Hittade 1 uppsats innehållade orden forwarding and arrival processes.

  1. 1. Processkartläggning i samband med verksamhetsflytt : En fallstudie på SAAB Training & Simulation och SAAB Avionics Systems spedition- och ankomstprocesser

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik

    Författare :Tobias Rådegård; David Oscarsson; [2016]
    Nyckelord :Goods reception; moving of an operation; process mapping; forwarding and arrival processes; customer requirements; Godsmottagning; verksamhetsflytt; processkartläggning; spedition- och ankomst; kundkrav;

    Sammanfattning : Syfte - Syftet med detta examensarbete är att studera hur idag två helt skilda verksamheter; SAAB Training & Simulation och SAAB Avionics Systems, arbetar med spedition- och ankomstprocesser. Detta för att undersöka bakgrunden till vad som utformat processerna och för att säkerställa att dessa tillfredsställs då de tillsammans ska bedriva godsmottagning från och med 2017. LÄS MER