Sökning: "fosforrening"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade ordet fosforrening.

 1. 1. Optimering av bio-P-processen vid Västra strandens avloppsreningsverk i Halmstad

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Amanda Eriksson; [2018]
  Nyckelord :Enhanced phosphorus removal; EBPR; bio-P; wastewater treatment; PAO; avloppsteknik; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : As eutrophication of lakes and oceans is increasing, regulations regarding phosphorus effluents becomes stricter. Consequently, the majority of Sweden’s wastewater treatment plants employs some method for phosphorus removal. LÄS MER

 2. 2. Dephosphorisation of Acidic Wastewater : Aimed to allow the recirculation of byproducts as slag builders

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Henrik Welander; Martin Palm; [2018]
  Nyckelord :Phosphorus removal; Use of Polonite®; Sustainable Metallurgy; Recycling; Neutralization of Wastewater.; Fosforrening; Användning av Polonite®; Hållbar Metallurgi; Återvinning; Neutralisering av Avfallsvatten.;

  Sammanfattning : This study was conducted to evaluate if Polonite® could remove Phosphorus from Sandvik’s wastewater that naturally forms during steelmaking, and hence be proficiently used as a precursor of the neutralization process of said steel plant. Currently lime (CaO) is mixed with the wastewater which creates clean water and sediments, that later need to be landfilled. LÄS MER

 3. 3. Phosphorus and Nitrogen Removalin Modified Biochar Filters

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Ylva Stenström; [2017]
  Nyckelord :biochar; modified biochar; phosphorus filter; wastewater; batch adsorption experiment; nitrogen filter; COD; Tot-P; Tot-N; biokol; impregnerat biokol; fosforfilter; avloppsvatten; skakexperiment; kvävefilter; COD; Tot-P; Tot-N;

  Sammanfattning : Onsite wastewater treatment systems in Sweden are getting old and many of them lack sufficient phosphorus, nitrogen and organic carbon reduction. Biochar is a material that has been suggested as an alternative to the common sand or soil used in onsite wastewater treatment systems. LÄS MER

 4. 4. Utsläpp från svenska reningsverk till Östersjön : Granskning av Henriksdals reningsverk, Ryaverket, Sjölunda reningsverk, Kungssängsverket och Duvbackens reningsverk

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik; Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik

  Författare :Dolovan Ahmed; Mohammed Erik Jamal Fadul; [2017]
  Nyckelord :Purification plant; phosphorus; nitrogen; mechanical purification; biological purification; chemical purification; person equivalent pe .; Reningsverk; fosfor; kväve; mekanisk rening; biologisk rening; kemisk rening; personekvivalent pe .;

  Sammanfattning : From domestic and industrial waste water will have to be cleaned before it can be released into lakes and streams again. This purification takes place through various stages of treatment plants. LÄS MER

 5. 5. Kemisk fällning av fosfor med tvåvärt järn i kombination med aktivslam eller membranbioreaktor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för kemivetenskap (CHE)

  Författare :Paulina Sandberg Birgersson; [2017]
  Nyckelord :Kemisk fällning; järn II sulfat; MBR; fosforrening; avloppsvattenrening;

  Sammanfattning : Stockholm Vatten AB (SVAB) behöver utöka kapaciteten på avloppsreningsverket i Henriksdal. Därför kommer en membranbioreaktor (MBR) att implementeras i dagens befintliga aktivslamanläggning. Den nya anläggningen dimensioneras för att kunna hantera det förväntade flödet år 2040. LÄS MER