Sökning: "fossil economy"

Visar resultat 1 - 5 av 142 uppsatser innehållade orden fossil economy.

 1. 1. I don’t even think there are environmental politics here! A paper on youth influence and the coal mining industry in Bosnia & Herzegovina

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi; Lunds universitet/Humanekologi

  Författare :Matilda Råbrant; [2022]
  Nyckelord :youth influence; climate change; environmental politics; natural resources; fossil economy; youth engagement; political ecology; Bosnia-Herzegovina; Social Sciences;

  Sammanfattning : Bosnia & Herzegovina is the 27th largest exporter of coal-fired energy in the world. Multiple organizations are warning about the dangerous rates of air polluting substances in many of the country’s larger cities. Youths in Bosnia & Herzegovina feel alienated from decision-making, making it hard for them to express their voice and concerns. LÄS MER

 2. 2. Bio-LNG and CO2 liquefaction investment for a biomethane plant with an output of 350 Nm3/h : A techno-economic-environmental analysis

  Master-uppsats, Högskolan i Gävle/Energisystem och byggnadsteknik

  Författare :Lars-Julian Vernersson; [2022]
  Nyckelord :Biomethane liquefaction; Carbon dioxide liquefaction; Biogas upgrading; Liquefaction economy; Biomethane life cycle assessment; Biomethane greenhouse gas saving potential; Biomethane emission factor.;

  Sammanfattning : Stricter requirements from the European Union and the German government regarding the utilization of renewable and sustainable fuels for transportation, power, and heat production are currently in effect. This has led to that heavy transportation companies are looking for a more sustainable alternative to liquefied natural gas, such as liquefied biomethane. LÄS MER

 3. 3. Förnybara drivmedel och deras förutsättningar för implementering i Försvarsmakten

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Klara Söderberg; [2022]
  Nyckelord :Renewable fuels; Swedish Armed Forces; FAME; HVO; Biogas; DME; Förnybara drivmedel; Försvarsmakten; FAME; HVO; biogas; DME;

  Sammanfattning : Today’s society is adapting to reduce the climate footprint which is why the Swedish Armed Forces is expected to revise its use of fossil fuel. The choice of fuel is not obvious, and this report aims to examine the possibilities and limitations for a few renewable fuel’simplementation in the Swedish Armed Forces. LÄS MER

 4. 4. Älvsystem med lokal energiproduktion : En studie för att undersöka samspelet mellan elbehov, solceller, batterilagring och vattenkraft i mindre lokala elnät

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :David Olsson; [2022]
  Nyckelord :renewable energy; electrical generation; energy storage; micro grid; förnybar energi; elproduktion; energilagring; mikronät;

  Sammanfattning : Samhällets beroende av fossila bränslen leder till en varmare atmosfär och högre havsnivåer. För att bromsa utvecklingen måste utsläppen minska. En lösning är att implementera förnybara elproduktionsanläggningar och energilagring i större utsträckning. LÄS MER

 5. 5. Hållbarhetsredovisning inom skogsindustrin : En studie om hur innehållet motsvarar intressenternas informationsbehov

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Filip Ristov; Martin Sörqvist; [2022]
  Nyckelord :Sustainability Report; Stakeholder Theory; GRI; Information Needs; Triple bottom line.; Hållbarhetsredovisning; Intressentteorin; GRI; Informationsbehov; Triple bottom line.;

  Sammanfattning : Skogen är en väsentlig del i Sveriges ekonomi och står för 10% av den totala varuexporten. Utöver att skogen bidrar finansiellt är det en resurs som påverkas starkt av klimatförändringar. Skogen kan ses som en obegränsad resurs om den hanteras rätt och därför är hållbarhetsredovisningen av särskild vikt för bolagen inom branschen. LÄS MER