Sökning: "foster care"

Visar resultat 1 - 5 av 288 uppsatser innehållade orden foster care.

 1. 1. Att erkänna barn i familjehem- en kvalitativ studie där barns röster lyfts fram

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Therese Rosenlöf; Sandra Jahn; [2022]
  Nyckelord :child participation; rights holders; relationships; recognition theory; birth family contact; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of the study was to examine what makes children in foster care experience participation in matters concerning themselves and their view on valuable relationships with birth family, social workers and foster family. To accomplish this we applied Axel Honneth's theory of recognition on four autobiographies written by adults who lived in foster homes in Sweden during their childhood. LÄS MER

 2. 2. Upplevelser av instabilitet i familjehem : En kvalitativ litteraturstudie med fokus på barn och unga i familjehemsvården

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Somaya Ghanem; [2022]
  Nyckelord :foster care; instability; breakdown; children s experiences; familjehem; instabilitet; sammanbrott; barns upplevelser;

  Sammanfattning : Placering i familjehem är en vanlig insats när barn och unga inte bedöms kunna få sina behov tillgodosedda i sin ursprungsfamilj och utgör i Sverige majoriteten av placeringar i samhällsvård. Instabilitet i denna typ av placeringar är vanligt förekommande då många familjehemsplaceringar avbryts och kännetecknas av en brist på kontinuitet. LÄS MER

 3. 3. "Det tredelade föräldraskapet" - En kvalitativ studie om diskurser och samverkan i JO-beslut.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Elvira Paulsson; Emma Jerkesten; [2022]
  Nyckelord :out of home placement; participation; cooperation; three-way parenting; best interest of the child. familjehemsplacering; delaktighet; samarbete; tredelat föräldraskap; barnets bästa; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to shed light on the cooperation between biological parents, foster parents and the social services regarding when a child is placed according to LVU, Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, by examining how participation and cooperation is presented in decisions made by JO (Justitieombudsmannen). This cooperation between these three parties is called the three-way parenting or out-of-home placement and has been a starting point for the study. LÄS MER

 4. 4. Lex lilla hjärtat : Familjehemsplacerade barns rätt till skydd

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Wilma Rutfjäll; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Orsaker till dystoki hos marsvin i Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Johanna Cavell; [2022]
  Nyckelord :förlossning; förlossningsproblem; dräktighet; felläge; foster; bäcken;

  Sammanfattning : Marsvin är populära sällskapsdjur som tros ha blivit domesticerade redan på 500–1000-talet. Marsvin blir könsmogna tidigt, honorna vid cirka två månaders ålder och hanarna vid cirka tre månaders ålder. Marsvinshonor är polyöstrala med en cykel på 15–17 dygn där östrus varar i 6–11 timmar. LÄS MER