Sökning: "fostran ur ett sociokulturellt perspektiv"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden fostran ur ett sociokulturellt perspektiv.

 1. 1. Har respekten försvunnit ur klassrummet? : En kvalitativ studie om elevers attityder gentemot lärare - sett ur ett lärarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI

  Författare :Jenny Strehlin; [2011]
  Nyckelord :Social interaktion; attityder; social psykologi; sociokulturellt perspektiv; kommunalisering; värdegrund; fostran;

  Sammanfattning : Det huvudsakliga syftet med studien var att med hjälp av ett hermeneutiskt förhållningssätt söka en förståelse av lärares syn på interaktionen elev- lärare. Fokus har vilat på attitydförändringar hos eleverna, under en 40 års period. LÄS MER

 2. 2. Meningen med musik : Hur medvetet används musik i förskolans pedagogiska verksamhet?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap

  Författare :Melika Coskun; [2010]
  Nyckelord :Musik; förskola; medvetenhet; musikalitet; musikverksamhet; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Meningen med musikHur medvetet används musik i förskolan pedagogiska verksamhet? Enligt läroplanen skall barnen på förskolan få möjlighet att ”kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer” och ett av exemplen som nämns i styrdokumentet är musik. I undersökningen kommer det att refereras till tidigare forskning om musikundervisningens betydelse där medvetenheten om metod och mål är centrala faktorer för en meningsfull musikverksamhet. LÄS MER