Sökning: "fostransuppdrag"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade ordet fostransuppdrag.

 1. 1. Fostrans Gränser. Anmälningar mot folkskollärare i Göteborgs kommun mellan 1921 och 1948

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Julius Erlandson; [2023-09-08]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Jag har i denna studie undersökt 29 anmälningar mot folkskollärare som gjorts i Göteborgs stad mellan åren 1921 och 1948. Syftet har varit att granska vilka normer om lärare och deras fostransuppdrag som framkommit ur materialet. LÄS MER

 2. 2. “Värdegrundsarbetet är mycket personligt; du har det inom dig”. En studie om utländska lärares uppfattningar om sin roll i skolans värdegrundsarbete.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Lina Kramen; Mai Alsabouni; [2023-08-28]
  Nyckelord :Utländska lärare; utländsk bakgrund; värdegrund; värdegrundsarbete; fostransuppdrag; grundskolan; lärarens agens;

  Sammanfattning : Under de senaste två decennierna har man diskuterat i forskning och i officiella sammanhang om att utlandsfödda lärare med utländsk bakgrund skulle kunna agera som betydelsefulla “förändringsbärare” i den svenska skolan, särskilt när det gäller internationella aspekter av värdegrundsarbete och integration av elever med utländsk bakgrund. Syftet med denna kvalitativa studie är att synliggöra utlandsfödda lärarnas röster och undersöka hur lärare med utländsk bakgrund själva uppfattar sin roll i skolans värdegrundsarbete. LÄS MER

 3. 3. “Barnen är små och de ska ju verkligen skapa sin identitet och de gör det hemma och de gör det i skolan” : En kvalitativ studie om hur lärare i årskurs 1–3 arbetar inom religionskunskap för att främja elevernas identitetsskapande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Beatrice Edberg; Madelene Kristoffersson; [2022]
  Nyckelord :Identitet; identitetsskapande; religion; religionsundervisning; mångkulturell; interkulturellt förhållningssätt; meningsfulla relationer;

  Sammanfattning : Skolan är idag en mångkulturell mötesplats som genom sitt fostransuppdrag bland annat ansvarar för att undervisningen ska främja elevernas identitetsskapande. Syftet med denna studie är att genom intervjuer undersöka hur lärare i årskurs 1–3 synliggör och praktiserar identitetsskapandet i religionsundervisningen. LÄS MER

 4. 4. DEMOKRATIUPPDRAGET I GYMNASIESKOLAN : Lärares syn på demokratiuppdraget i gymnasieskolan.

  Magister-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Salam Rabie; Andrina Benjamin; [2022]
  Nyckelord :Demokratiuppdrag; gymnasielärare; gymnasieskola; elitdemokrati; deltagardemokrati; allmän demokrati.;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning har varit att undersöka hur gymnasielärare på svenska gymnasieskolor i Västerås undervisar i olika ämnen om demokratiuppdraget som varje lärare har som uppdrag. Syftet var vidare att undersöka hur dessa gymnasielärare praktiskt tillämpar demokratiuppdraget. LÄS MER

 5. 5. Yttrandefrihet kontra värdegrund : Elevers röster om politiska partiers närvaro på skolan

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Maja Pockar; [2022]
  Nyckelord :Objektivitetsprincipen; demokrati; partipolitik; gymnasieskolan; samhällskunskap; läroplan; läroplansteori.;

  Sammanfattning : På många gymnasieskolor bjuds politiska partier in för att sprida information om deras ideologi och program. I läroplanen för gymnasieskolan står det om skolans värdegrund och fostransuppdrag. Utbildningen ska förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna (Skolverket:b, 2011). LÄS MER