Sökning: "foto elicitation"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden foto elicitation.

 1. 1. Influencer Marketing : En framgångsrik strategi beroende på målgruppensålder

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Frida Engström; Jini Christoffersson; [2018]
  Nyckelord :Influencer marketing; Influencers; social media; word of mouth; attributes !; Influencer marketing; Influencers; sociala medier; word of mouth; attribut !;

  Sammanfattning : Vi lever i ett konsumtionssamhälle där vi dagligen blir exponerade för reklam i alla dess olika former. Företag försöker ständigt komma på nya innovativa marknadsföringstekniker för att nå fram i mediabruset, där Influencer marketing identifierats som en av de mest framgångsrika marknadsföringsmetoderna i nutid. LÄS MER

 2. 2. Delaktighet och läroplanen : Några särskoleintegrerade elevers uppfattning om delaktighet vid planeringen och upplägget av matematikundervisningen och deras kännedom om läroplanen.

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Jenny Enlund; [2017]
  Nyckelord :Integrated special school group; intellectual disability; students’ perception; participation; planning; mathematic; curriculum; Särskoleintegrerad; intellektuell funktionsnedsättning; elevers uppfattning; delaktighet; planering; matematik; läroplan;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att beskriva några särskoleintegrerade elevers uppfattningar om delaktighet vid planeringen av matematikundervisningen. Studiens frågeställningar är: Vad framkommer i elevernas utsagor om läroplanen och kunskapskraven? Vad framkommer i elevernas utsagor om kopplingen till läroplanen eller kunskapskraven vid planeringen och upplägget av matematikundervisningen? Hur beskriver eleverna sin vilja till delaktighet i matematikundervisningen och dess utformning? Hur beskriver eleverna sin delaktighet i planerandet av matematikundervisningen är i jämförelse med sina klasskamrater? De fyra intervjuade eleverna har alla diagnosen intellektuell funktionsnedsättning, de följer grundsärskolans läroplan och är placerade i grundskolan. LÄS MER

 3. 3. Stoke - En studie av gymnasieelevers motivation och drivkrafter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Jesper Ferrari Bourner; [2016]
  Nyckelord :Drive; mindset; motivation; musik; skateboarding; utbildningsvetenskap; musikpedagogik; music; educational science; music education; Performing Arts; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur gymnasieelever upplever motivation i sin skolvardag inom sina profilämnen. Vad innebär motivation för dem? Vilka faktorer påverkar deras motivation? Hur upplever gymnasieelever motivation i sin skolvardag? Studien utgår ifrån kvalitativa forskningsmetoder och omfattar två elevgrupper från estetiska programmet, varav en grupp går musikinriktning och den andra skateboard-profil. LÄS MER

 4. 4. Återfotografering - nu, då och sen då?

  Kandidat-uppsats, SLU/Landscape Architecture (until 121231)

  Författare :Maja Pålsson; [2010]
  Nyckelord :återfotografering; planering; foto-elicitation; fotografi; landskapsförändringar; landskapskonventionen; Eslöv;

  Sammanfattning : Våra landskap är i ständig förändring, nu i snabbare takt än någonsin. Ett sätt att dokumentera dessa förändringar är markbaserad återfotografering. LÄS MER