Sökning: "fotografier"

Visar resultat 1 - 5 av 287 uppsatser innehållade ordet fotografier.

 1. 1. Komponerandets mysterier- En studie av fasader och hur de upplevs av respektive lekmän och arkitekter

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Beatrice Plathner; [2019]
  Nyckelord :arkitektur; architecture; komposition; composition; estetik; aesthetics; fasad; facade; ordning; order; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : Det är ofta arkitekter får frågan “Varför ritar ni så fula hus nuförtiden?”. Majoriteten lekmän tycks föredra estetiken hos äldre hus framför det som byggs idag. Ämnet är aktuellt i olika medier, men problemet är att det sällan bedrivs en konstruktiv diskussion mellan de två sidorna. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors erfarenheter av att arbeta i det privata hemmet som vårdmiljö vid livets slut - en fotoeliciteringsstudie : Ramberättelse

  Master-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Maria Mjörnberg; [2018]
  Nyckelord :End-of -life - care; private home; home care environment; work environment; nurse’s experiences; photo elicitation; Vård vid livets slut; hemmets vårdmiljö; det privata hemmet; arbetsmiljö; sjuksköterskor erfarenheter; fotoelicitation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vårdmiljöer sägs kunna bidra till att lindra såväl lidande som möjliggöra välbefinnande för patienter vid livets slut, och det privata hemmet kan möjliggöra livskvalitet och är föredragen vårdplats för döende och död i samhället. Arbetet som sjuksköterska i hemmet vid livets slut involverar att möta patienter och familjemedlemmar i deras egen miljö, vilket beskrivs som utmanande men också som positiva erfarenheter beroende på klinisk organisation och sjuksköterskans ansvarsområde. LÄS MER

 3. 3. En multimodal läromedelsanalys av läroböcker i historieämnet : En analys av sex läroböcker i årskurs 4-6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Karolina Hedlund; Moa Krause; [2018]
  Nyckelord :didaktik; grundskola; läroböcker; multimodal läromedelsanalys;

  Sammanfattning : Läroböcker har en stark ställning och fyller viktiga funktioner i många ämnen i skolan. I och med decentraliseringen av skolan har ansvaret för läromedelsgranskning förflyttats från staten till de enskilda lärarna. Ansvaret ställer högre krav på lärarnas förmåga att kritiskt granska och välja läroböcker av god kvalitet. LÄS MER

 4. 4. Sydeuropeiska kroppar i fotokonst 1890–1910 : En analys av Wilhelm von Gloedens fotografier av nakna sicilianska ynglingar

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Jonatan Sunnemar; [2018]
  Nyckelord :Wilhelm von Gloeden; fotokonst; bildanalys; homoerotik; iscensättning; performativitet; genus; sexualitet; klass; sociala relationer; orientalism; Taormina;

  Sammanfattning : Uppsatsen ämnar till att analysera fotografier tagna av fotografen Wilhelm von Gloeden mellan åren 1890—1910. Genom att undersöka fotografierna utifrån aspekter om iscensättning och performativitet leds syftet vidare till en analys och diskussion som berör homoerotik, klass, genus, sexualitet och orientalism. LÄS MER

 5. 5. Att döma hunden efter håren: En designstudie i bokomslagets utformning och dess betydelse för högstadiekillars läslust

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Linnea Arntén; Paulina de Klerk; [2018]
  Nyckelord :Designstudie; omslag; bokomslag; fantasy; tonårskillar; design; bokdesign; fantasygenre; fantasyomslag; böcker; litteratur; läsning; läslust; högstadiekillar; högstadiet; typografi; form; färg;

  Sammanfattning : Statistik visar på att unga, framför allt killar, läser allt mindre. Detta kan antas bero på en rad olika faktorer, bland annat de senaste årens teknologiska framsteg. LÄS MER