Sökning: "foucault styrningsrationalitet"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden foucault styrningsrationalitet.

 1. 1. Träning genom appar : En diskursanalys av normkonstruktion i träningsappar

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Emilia Johansson; Carl Norén; [2020]
  Nyckelord :Träningsappar; Diskursanalys; Idrott och hälsa; WPR; Foucault;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställning Studiens syfte var att undersöka hur normer och träning och kropp konstrueras i träningsappar och vilka normativa samhälleliga ideal som framträder. Frågeställningarna som undersökningen besvarade var:  Vilka representationer av genus synliggörs i materialet? Vilka krav på subjektets varande är kopplade till dessa representationer? På vilka sätt framställs material och miljöer?  Vilka representationer om kropp och träning lämnas oproblematiskt?” Metod Tre stycken träningsappar analyserades utifrån den metodologiska ansatsen diskursanalys. LÄS MER

 2. 2. Läsfrämjande insatser för socialt utsatta barn : Ett foucauldianskt perspektiv

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Lena Wiktorin; [2016]
  Nyckelord :Reading promotion; Children in public care; Social assistance; Governmentality; Education; läsfrämjande; barn i samhällets vård; ekonomiskt bistånd; styrningsrationalitet; utbildning;

  Sammanfattning : This master’s thesis focuses on educational discourse as it appears in texts about reading promotion interventions directed towards children in public care and children in families with long-term financial assistance. Three case studies of interventions are presented: Skolfam, Paired Reading and Letterbox Club Sweden. LÄS MER

 3. 3. "Oroliga barn har vi ju ganska gott om och de stör ju undervisningen"

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Christel Henriksson; [2007]
  Nyckelord :diagnos; diskursanalys; Foucault; kategorisering; planeringstid;

  Sammanfattning : Syftet med följande studie är att belysa hur elever kategoriseras i samtal om lärares professionella verksamhet och vad detta kan betyda för det specialpedagogiska fältet. Arbetet visar på hur lärare i samtal om arbetsplanering kategoriserar elever för att göra sitt arbete begripligt. LÄS MER