Sökning: "frälsningslära"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet frälsningslära.

 1. 1. Världen – älskad av Gud : En exegetisk analys av användningen av κόσμος i Joh 3:16 som objekt för Guds frälsande kärlek uttryckt genom Jesus

  Kandidat-uppsats, Enskilda Högskolan Stockholm/Teologiska högskolan Stockholm/Avdelningen för religionsvetenskap och teologi

  Författare :Viggo Forzelius; [2021]
  Nyckelord :Exklusivism; exegetik; frälsning; frälsningslära; grekiska; Gud; inklusivism; Jesus; Johannesevangeliet; Joh 3:16; kärlek; soteriologi; världen;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. "Kristi blod" i Första Petrusbrevet : rening från synd?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Helena Lund; [2021]
  Nyckelord :First Letter of Peter; 1 Peter; First Epistle of Peter; Psalm 89; Ps 89; atonement; sacrifice; redemption; soteriology; letters of the New Testament; blood; sprinkling; suffering; intertextuality; Imitatio Christi; Första Petrusbrevet; 1 Pet; Psalm 89; Ps 89; försoningslära; soteriologi; frälsningslära; försoningstanken; nytestamentliga brev; offer; blod; bestänkning; lösen; friköpande; lidande; intertextualitet; Imitatio Christi;

  Sammanfattning : För nutida läsare av Nya Testamentet kan referenser till ”Kristi blod” upplevas som märkliga och rentav obehagliga – de flesta människor idag associerar ju blod till något negativt. I denna uppsats studeras två passager i Första Petrusbrevet som innehåller just motivet ”Kristi blod” – detta utanför en nattvardskontext. LÄS MER

 3. 3. Oxe och åsna som symboler i kristna födelseikoner : En ideologianalys av hermeneutik och teologi i ortodox ikonografi

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Martin Joby; [2020]
  Nyckelord :Ortodox ikonografi; Jesu födelse; oxe; åsna; Jes 1:3; 5 Mos 22:10; 2 Mos 25:22; Pseudo-Matteus;

  Sammanfattning : Detta är en undersökning av en symbolisk tolkning av oxen och åsnan i kristna födelseikoner (och andra framställningar). Denna symboliska tradition har ett ytterst begränsat vetenskapligt belägg i samtiden och utgår särskilt från kyrkofädernas tolkningar. LÄS MER

 4. 4. Mindfulness: Ett folkets opium eller ett opium för folket

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Johannes Witkowsky Bengtsson; Ezgi Özberk; [2017]
  Nyckelord :Mindfulness; Hartmut Rosa; Social Acceleration; Kapitalistisk andlighet; Social Sciences;

  Sammanfattning : I föreliggande studie studeras svensk terapeutisk mindfulnesslitteratur med syftet att utifrån sociologisk teoribildning försöka förstå mindfulnessmetodens popularitet. För detta syfte har vi formulerat en övergripande forskningsfråga: Hur kan man sociologiskt förstå mindfulnessmetodens popularitet? Litteraturen som studeras är tre böcker från tre etablerade mindfulnessförfattare, Åsa Nilsonne, Anna Kåver och Ola Schenström, som på olika sätt varit tongivande inom den svenska terapeutiska mindfulnesskontexten. LÄS MER

 5. 5. Hur kan man vara kristen? : en analys av exklusivism, inklusivism och pluralism i den kristna tron

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för religionsvetenskap

  Författare :Victoria Svärdh; [2006]
  Nyckelord :kristologi; soteriologi; frälsning; frälsningslära; prästlöfte; exklusivism; inklusivism; pluralism; Svenska kyrkan; kristen tro; prästroll; prästyrke;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att genom att bedriva ett litteraturstudium, dels av böcker skrivna av framförallt nutida svenska teologer och dels av artiklar, få en uppfattning om hur vi idag tolkar Kristus' roll och betydelse samt hur vi ser på frälsningens innebörd och räckvidd. I uppsatsen har innebörden av begreppen exklusivism, inklusivism och pluralism förklarats, samt vad dessa begrepp innebär för tolkningen av Kristus' roll och betydelse i förkunnelsen, samt i förlängningen ett försök att uttyda vad synen på Kristus kan innebära för kyrkans framtid. LÄS MER