Sökning: "främja skolnärvaro"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden främja skolnärvaro.

 1. 1. -Hej! Vad kul att du är här! : – En kvalitativ studie om lärares närvarofrämjande arbete i grundskolans olika stadier.

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Ulrika Folkesson; [2021]
  Nyckelord :främja skolnärvaro; grundskola; specialpedagogik; fokusgruppintervju; tematisk analys; KASAM;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att utveckla kunskap om lärares närvarofrämjande arbete i grundskolans olika stadier samt lärares erfarenheter av vad som försvårar arbetet med att främja skolnärvaro. Genom att identifiera framgångsfaktorer och försvårande faktorer hoppas jag att studien kan bidra med ökad kunskap kring ett ämne som berör många svenska skolor idag. LÄS MER

 2. 2. Problematisk skolfrånvaro - Framgångsfaktorer för ett närvarofrämjande samt förebyggande och åtgärdande arbete inom skolan

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Mikael Turunen; Karin Badh Magnusson; [2020-01-16]
  Nyckelord :Skolfrånvaro; bemötande; relationer; delaktighet; kartläggning;

  Sammanfattning : Ämnesval: Problematisk skolfrånvaro är ett begrepp som dyker upp allt oftare i litteratur och media. Då vi i våra respektive arbeten möter elever som inte kommer till skolan ser vi ett allt större behov av att veta hur skolan och specialpedagoger arbetar för att förebygga och främja alla elevers rätt till utbildning. LÄS MER

 3. 3. Sedd, Förstådd, Bekräftad : Vårdnadshavares uppfattning om problematisk skolfrånvaro

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Britta Parfa; Ingela Häggkvist; [2020]
  Nyckelord :förebyggande insatser; närvarofrämjande; samverkan; tidiga signaler;

  Sammanfattning : Trots svensk skollag om elevers skolplikt och huvudmäns ansvar att alla elever genomför grundskolansutbildning befinner sig inte alla elever i sin skolmiljö. Denna studie undersökte nio vårdnadshavares uppfattningar om problematisk skolfrånvaro och hur tidiga stödinsatser samt samverkan mellan vårdnadshavare och skolan kan främja elevernas skolnärvaro. LÄS MER

 4. 4. Att inte passa in i skolans system : Fem livsberättelser om skolfrånvaro.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Helena Björklund; Jängnemyr Maria; [2020]
  Nyckelord :Bronfenbrenner; hemmasittare; livsberättelser; psykisk ohälsa; samverkan; skolfrånvaro; systemteori; ångest;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka vad skolfrånvaro kan bero på samt vilka faktorer som hade främjat skolnärvaro hos respondenterna som deltagit i föreliggande studie. Studien använde sig av livsberättelse som metod, där fem tidigare hemmasittare i åldern 17-29 år  berättade om sina erfarenheter och upplevelser kring skolfrånvaro samt vad de ansåg hade kunnat hjälpa dem att fullfölja sin utbildning. LÄS MER

 5. 5. Specialpedagogens arbete för att främja skolnärvaro

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Maria Antemar; [2020]
  Nyckelord :Specialpedagogens roll; inkludering; skolnärvaro; skolfrånvaro; tidiga insatser; relationellt perspektiv;

  Sammanfattning : I studien har specialpedagogens arbete för att främja skolnärvaro undersökts. Skollagen ställer krav på skolor att arbeta för att minska skolfrånvaro. Det finns olika orsaker till att elever inte går till skolan, vilket till exempel kan vara orsaker kring eleven, familjesituationen eller skolan. LÄS MER